Her kan du
rapportere/legge inn din COVID relaterte historie (testimonials) anonymt eller med fullt navn om ønskelig. Formålet med dette arkivet er å skape ansvarliget og transparens i det offentlige og fungere som talerør og folkets STEMME i folkeaksjon. Du har RETTIGHETER og de skal følges. Brytes dine eller dine barns rettigheter er det nødvendig å tale ut og rapportere urett. Det kan være du snakker på vegne som ansatt/foreldre/foresatt/kommunale stillinger/organisasjoner som opplever press fra ledere eller såkalte autoriteter; relatert til korona-testing, korona-vaksiner (kun nød godkjente) eller vaksinepass. 

Det er ikke akseptabelt for noen å bruke trusler eller pressmiddel eller emosjonell overtalelse for å tvinge/påvirke deg til å utføre handling som strider mot dine individuelle overbevisninger rundt egen kropp, frihet og helse, eller ovenfor dine barns frihet, kropp og helse. Grunnloven og menneskerettigheter sikrer din frihet og rett til å bestemme over eget liv og det kan ingen ta fra deg. Om noen av dine eller dine barns rettigheter oppfattes krenket kan du dele din rapport/historie her og også laste opp bevis på overtramp her. Jo flere som, gjør dette, jo sterkere blir vår felles sak tilknyttet det FRIE mennesket og vern om barna. Del denne muligheten med alle du kjenner og vet om som har opplevd overtramp og hjelp stemmene å bli hørt og sett, vi arbeider hardt for din sak hver dag. 

Barnevernsaksjonen.no kan ikke gå stå for eller verifisere validiteten knyttet til uttalelser og observasjoner gjort og gjengitt av enkeltindivider.

  • All
  • Annet
  • Helsepersonale
  • Media
  • Offentlige arbeidsplasser
  • Politisk
  • Private Arbeidsplasser
  • Skoler
  • Sykehus

Anonym sykepleier i Norge taler ut

Annet, Helsepersonale, Offentlige arbeidsplasser, Sykehus

Advokatfullmektige i samarbeid med barnevernsaksjonen og andre grupper leverer inn Ansvarserklæringer til skoler

Du finner Ansvarserklæringen på barnevernsaksjonens forside eller i artikkelen kalt «Viktig melding til foreldre og de som jobber i skoler».

Annet, Helsepersonale, Media, Skoler

Mentalt syke mennesker med underliggenede sykdommer som projiserer sin frykt over andre

Dette er den klassiste offermentalitet hos et mentalt sykt individ som siden dette individet er redd og fylt med frykt, så forsøker de å projisere sin frykt over på andre og normalisere frykten. I et samfunn grepet av frykt, og et media som elske r å spille på frykt tildeles slike individer plass og kraft i media. Argumentasjonen er derimot helt absurd. Dette er en person som har tatt 3 doser av noe som visstnok skal være vidundermedisin mot Covid, men for at vidundermedisinen skal virke så må alle andre også ta medisinen. Det er jo fantastisk butikk for produsenten av medisinen og for avisene som selger på frykt, men ovenfor alle de som har evner til å tenke selv og dermed avstår fra å ende opp som et eksperiment så er dette en svært ødeleggende og splittende retorikk i samfunnet. Det kalles projisering, projisering av frykt og indre mangler over på de andre utenfor seg selv. Ikke et samfunn vi kan understøtte og skape, da vil vi få en masse skadede individer som projiserer sine sår og sine frykter på andre individer. Så hvilke samfunn ønsker vi oss?

Skal vi all begynne å si «for at mine vitaminer skal fungere så må alle andre ta sine vitaminer først,» hvilke vitenskap er det?

Det går vel an å tenke, eller er det også ulovlig/kritikkverdig nå?

Annet, Media, Politisk

Testpress og brudd på helsefriheten – brudd på menneskerett

Hurtigtester med testpinner som inneholder Etylenoksid x 70 vil skade enhver person på planeten. Er det INGEN i regjeringen og eller innen smittevern som forstår hva vi nå påfører barna med testing inntil 3 ganger i uken?

Helsepersonale, Offentlige arbeidsplasser, Politisk, Skoler

Ansvarserklæring vedrørende nåværende eller fremtidige smitteverntiltak tilknyttet Covid 19 – svar fra kommuneoverlege

Ansvarserklæring vedrørende nåværende eller fremtidige smitteverntiltak tilknyttet koronaCovid 19 – versjon 2

Barnevernsaksjonens svar til Kommuneverlegen sendt på email den 22.09.21 kl 13.38 og arkivert medfølger i tekst under:

Hei

Det er tydelig at du ikke grundig nok har lest Ansvarserklæringen og informasjonen(artikkel) rundt Barnas rett ut ifra ditt svar.

Det er også tydelig at du ikke har satt deg inn i hva som foregår bak mange skolers vegger med tanke på ubønnhørlig press fra lærere, rektor, helsesøster og stress rundt barna og de unge.

Vi får rapporter og historier både fra lærere, foresatte og barn som er absolutt hårreisende og direkte horrible for å si det rett ut og slike historier vil komme ut i kjølvann av dette i mye større omfang.

Det jeg tror du ikke forstår eller kanskje nekter å innse er at når smittevern brukes som verktøy til hasteinnførsel av noe så eksperimentelt som en mRNA teknologi, som forsåvidt ikke kan gå innunder noen form for definisjon av vanlig ordiære vaksiner, så faller mange av de satte retningslinjene og lover og regler bort i deres favør. Du kan ikke gjemme deg bak fine ord og påstander om hjemmel i loven, det finnes ikke da loverket er direkte brutt og det vil klart og tydelig bli juridisk bevist i tiden fremover.

Teknologien er kun under nødgodkjenning og hasteinnført med alt for brutale og inngripende virkemidler ovenfor barna og de foresatte.

Dette har absolutt IKKE med vaksineskepsis å gjøre, vi er langt forbi det punktet.

Du får ikke tillatelse til å tillegge dette innunder noen form for stigma ellers stempel/fane som underminerer den stemme vi har på vegne av barna i det Norske land.

«Vaksinene» er ikke ansett frivillige og det informerte valg er brutt idet det tas i bruk frykt, manipulasjon og eller andre former for press og stress ovenfor barn og unge, samt deres foresatte. Regjeringens midlertidige forføyning la i mars 2020 allerede vaksiner tilknyttet covid innunder det ordinære vaksineprogrammet FØR de visste hva dette var eller hva vaksinene inneholdt, og innhold er fremdeles skjult for offentligheten. Tror du ikke dette kommer ut?

Vi kan forsikre om at vi ikke vil stoppe før ALT er offentliggjort og rettferdiggjort og at ansvar er tildelt til de rette instanser i kjølvannet av hva vi har sett, noe annet er ikke et alternativ da vi ikke under noen omstendighet kan risikere et slikt scenario på ny der regjeringer og eller kommunenes overleger får tildelt uinnskrenket makt til å utsette befokningen for inngripende, frihetsfrarøvende og eksperimentelle behandlinger i krisepåskudd, aldri igjen vil eller kan det tillates.

Det er alvorlig at du skriver som du gjør og det viser en form for ansvarsfraskrivelse som ikke egner seg i din stilling. Du har et utbredt ansvar og en plikt å følge prinsipp for minste inngripen, barnas beste prinsipp, barnekonvensjonen og understøtte et fullt informert valg, hvilket ikke er tilstede slik situasjonen er nå.

Den ekstreme hastigheten dette er innført på ovenfor våre barn og unge i påskudd om at de også må bidra i dugnaden er kriminelt og måten foreldre er blitt skremt opp i media og ellers fra FHI og andre kilder til informasjon, blant dem Nakstad og Guldvog i Helseirektoratet er hårreisende og vil få konsekvenser, ikke kun for barna, men for Helsedirektoratet og andre i ledende posisjoner fremover.

Vi har rapporter om barn og unge som svimer av rett etter vaksinene, mange dypt traumatisert, følelse av å bli utsatt for overgrep, hjertesvikt og Myokarditt, autoimmunitet og mye annet. Hører du ikke noe av dette i din stilling som overlege?

I tilfelle kanskje du bør våkne opp og gjøre jobben din, følge Hippokrates ED, First do no harm og lede med føre var prinsipp fremfor å gjemme deg bak et falskt speil av ansvarsfraskrivelser i tilknyttning en grunnlovsstridig midlertidig forføyning som strider med barnas beste og barnas rett. Du kan fort bli kalt inn på teppet eller offentliggjøres i kjølvann av dette om noe skade skjer barn og unge tilknyttet din kommune.

På vegne av Nannestad kommune bør du tenke svært grundig igjennom videre handlinger og råd/press som skoler/barnehager utsettes for videre da du fort i kjølvann av og i oppryddningsfase kan havne i en anmeldelse/søksmål.

Minner om at dette ikke kan handle om tro og tillit, men REN fakta. Alt vi legger ut er underbygget og dokumentert, samt juridisk forankret og vi tuller ikke rundt og har gått ut og bygger arkiver og søkbar tilgang for jurister og foreldre, samt alle som kan ende opp med skader etter vaksinene og PCR testene som inneholder det ulovlige stoffet etylenoksid. Alle vil kunne søke opp og finne dokumentasjon rundt hvem som har mottatt ansvarserklæringer fra oss og vil få juridisk hjelp om de søker det gjennom vårt nettverk av jurister som stiller seg villig og kyndig tilgjengelig for vaksineskade ofre, spesielt barn og det er allerede meldt inn 140+ søknader om vaksineskade erstating etter vaksinen.

Vi vil gjøre et eksempel av din henvendelse på folkerapporten på Barnevernsaksjonen.no.

Et spørmål: Har du ikke lest legemiddekverkets bivirkningrapporter?
(disse viser kun toppen av isfjellet, utenfor disse tallene skjuler det seg mengder av urapporterte tilfeller av bivirkninger og skader etter vaksinene.)

Vennlig Hilsen
Ledelsen i Barnevernsaksjonen.no
Vi er flere i ledelsen med juridisk kompetanse og vil ikke skilte som en person da vi er en sterk gruppe bak denne bevegelsen.

 

Helsepersonale, Offentlige arbeidsplasser, Skoler

Direkte brudd i media

Media har forbrutt seg mot en rekke lover og regler med denne tittelen. Det handler slett ikke om å ta en for laget, mange barn har kollapset og svimt av etter vaksinering, mange har allerede tatt skade, vi ser Myokarditt og annen autoimmun sykdom oppstå kort tid etter vaksinering. Langtidsvirkninger vet ingen noenting om. Det er innovert over 140 erstatningskrav allerede etter påståtte vaksineskader og rapportert inn over 32 000 vaksine bivirkninger, flere tusen av dem svært alvorlige og flere hundre dødsfall knytte til vaksinen. 14300 + har på kun 8 måneder dødd ETTER vaksinering uten at man dermed kan si at dødsfallene skyldes vaksinene, men dette er høye tall. Man tar ikke en for laget da, man bedriver gambling med barna liv og helse i påskudd om dugnadsånd.

Denne tittelen er svært alvorlig og direkte manipulasjon og tilførsel av gruppepress, noe so, fjerner all mulighet til det INFORMERTE VALG. Å skrive noe slikt er absurd i seg selv da vaksinene er kun nød godkjent og i teststadie, ikke fullført stadie 3 testing som skulle vært testing på dyr, nå testes det direkte på barn, hvilket er eksperiment der barna blir labrotter med en helt ny teknologi kalt mRNA «vaksiner» som selv oppfinner Dr Malone av mRNA teknologien advarer sterkt mot. Media virker å kjøre på oppdrag fra sine større eiere og setter alle barn og unge i livsfare nå med slike titler. Hvor blir det av pressens etiske utvalg og juristene i landet? Slike overtramp bør anmeldes og meldes inn. Også er bildet av et barn med maske et overgep mot barnet og barna og signaliserer noe svært destruktivt, og har ikke noe med smittevern å gjøre, men en massesuggesjon mot barn og unge og deres foreldre. En svært ondsinnet vinklet tittel og bruk av virkemidler her i media.

Les Barnas rett artikkel her for å forstå mer:

Og les Ansvarserklæring til alle skoler og barnehager, smittevernsarbeidere og kommunalt ansatta som jobber med barn og helse her:

Les om hvordan media bruker propaganda og manipulasjonsteknikker i strid med vitenskapen her:

Helsepersonale, Media, Skoler

Observasjon fra lærer på ungdomskolen

Massevaksinering av barn 15.9.21, varsel fra lærer på ungdomsskolen!
Jeg er utdannet vernepleier og jobber som miljøarbeider og lærer på en Ungdomskole.
I forkant av massevaksineringen som skulle skje 16.09.21 på skolen. Hadde jeg gitt beskjed til min sjef, rektoren, om at jeg ikke ville delta eller bistå på noe vis under vaksineringen, men at jeg kunne bistå på andre ting. Det endte med at jeg hadde mye inspeksjon både friminuttene men også i noen av skole timene. Dette medførte at jeg observerte hele seansen fra det startet kl 1100 til 1230 pluss et friminutt senere på dagen. Samt på slutten av dagen.

Det vil si jeg observerte over en tid:
Da er vaxxineringen av ungdommene på Ungdomskolen i gang. Først, så kjenner jeg en veldig til intens hodepine, jeg skal ikke si at det er noe sammenheng. Jeg bare konstaterer at den er der. Det er en urolig stemning i gangen. Mange av ungdommen er ute i gangene. Stemningen blant ungdommene er veldig spent og veldig avventende. Man kan føle at det ligger en spenning i luften. 

De tar suksessivt klassene. På vår skole er det 3 trinn med 4 klasser. Dvs 12 klasser med gjennomsnitt ca 22 elever. Dette teamet kom kl 1100 og begynte å rydde sammen 1345. På under 3 timer er ca 220 elever vaxxinerte.

De blir hentet klassevis av skolens helsepleier. For deretter bli satt i kø utenfor vaksinerommet på skolen som tilvanlig er et gruppe rom. Grupperommet ved siden er det lagt ut matter som elevene kan få ligge på. Jeg legger merke til senere på dagen at noen av disse mattene er flyttet til klasserommet rett over. Hvorfor det? Har det ligget flere samtidig på forskjellige rom?

Etter hvert som ungdommene har blitt vaksinert og kommer ut, så ser jeg flere som gråter. Det er flere som sier de er kvalme og jeg ser flere som ligger på gulvet med bena i været nå inne på sitt klasserom med sin klassekontakt ved siden av seg. En annen sykepleiere er ved siden av en annen elev i samme klasse. Det vil si at det er flere i en klasse som ligger nede. Jeg leger merke til at det var ikke leger til stedet eller i teamet som kom å hadde ansvar for vaxxen.

Jeg kjenner noen av de fra før som utførte vaxxineringen. Det var noen som var aktive sykepleiere på ulike skoler i byen, men flesteparten av de som var der var damer som var av den alderen at de kunne være pensjonister.

En ny oppdatering. Mange barn svimte av, noen ble kjørt hjem, noen lå på gulvene og sa de besvimte, noen gråt, noen var bleike, mange var meget tankefulle og stille etter vaxxen. Det var veldig trykkende stemning i dag. Mye spente og urolige ungdom å se.

Lærer kommenterte til meg at dette var en merkelig dag, veldig trykkende og rar stemning og at ingen undervisning ila hele dagen gikk som planlagt…

Nå var alle fått sin sprøyte, klokken var nå 1400 og igjen satt en elev med en sykepleier sammenkrøpet i hjørnet på et av observasjonsrommene, stirret tomt framom seg og gråt i det stille. Hvor jeg hører sykepleieren som sitter ved siden henne sier, «…mor kommer straks. Husk å få i deg litt mat nå, så blir alt bra skal du se.»

Lærer på ungdomskole
Helsepersonale, Offentlige arbeidsplasser, Skoler

Bivirkninger vaksine

En venninne som ligger på sykehuset ringte idag og fortalte at det kommer mange unge mennesker rundt 20 inn i sykehuset og de har store bivirkninger tilknyttet vaksinene. Flere tromboser og i noen tilfelle måtte det amputeres et eller 2 ben. Alle de er vaksinert. Sykepleiere nekter tydeligvis å se sammenheng mellom vaksine og dette. Dette er kriminelt og staten blir en gang gjort ansvarlig for det som skjer i landet. Det er viktig at dere viser sannheten og ikke fabrikert løgn.

Karinha Fürst
Oslo
Helsepersonale, Offentlige arbeidsplasser

DU HAR RETTIGHETER SOM FORESATT – LES MER

Kjære medmennesker

Alle skoler har JOURNAL plikt. Alle skoler og barnehager, offentlige og private har også et særdeles stort ansvar når det kommer til beskyttelse av barn og unge.

Barnevernsaksjonen.no har i samarbeid med folkeaksjonen friemenneske.no, helsefrihet.no, Naturrett.no og en gruppe jurister/advokatfullmektige bearbeidet en grundig ANSVARSERKLÆRING til alle rektorer, skoler, kommuner og helseansvarlige i landet. over 3460 eposter er sendt til skoler den 06.09.21 kl 06.00.

Her kan du lese ANSVARSERKLÆRINGEN vi har sendt ut.

Du kan også forsterke DIN sak ved å skrive ut, fylle ut og signere din versjon og ta med folkeaksjonens ansvarserklæring.

Vi har også opprettet et folkearkiv foå å få frem folkestemmene og folkets opplevelse og COVID relaterte historier, de kan du rapportere inn her, du kan velge om du vil skilte med kun fornavn og stor forbokstav for etternavn eller fullt navn, eller 100 % anonym.

Formålet med dette er å få frem folkestemmen som talerør i folkeaksjonen. Du har RETTIGHETER og de skal følges.

Nå er det DIN tur…

DEL DETTE MED ALLE DU KJENNER

Hjertelig Hilsen
Ledelsen i Barnevernsaksjonen

Barnevernsaksjonen
Annet, Helsepersonale, Media, Offentlige arbeidsplasser, Politisk, Private Arbeidsplasser, Skoler

Eksempel: Press fra rektor – trussel om oppsigelse om jeg ikke vaksinerer meg

Vår Rektor har sagt at vi ikke får beholde jobben om vi ikke vaksinerer oss. Dette føler jeg er brudd på mine rettigheter og ønsker å belyse problemet. Det er flere ansatte samme skole som har opplevd dette.

Anonym eller navn
Almennskolen oslo kommune
Helsepersonale, Offentlige arbeidsplasser, Skoler