Del med andre

Vi har noen rettigheter som mennesker, de er vi født med, og de er ukrenkelige. Vi står nå i en situasjon, hvor tiltak og restriksjoner blir innført med svakt medisinskfaglig grunnlag. Da er det noen rettigheter det er ekstra viktig å kjenne til.

§106 Bevegelsesretten

«Enhver som oppholder seg lovlig i riket, kan fritt bevege seg innenfor rikets grenser og velge sitt bosted der.

Ingen kan nektes å forlate riket med mindre det er nødvendig av hensyn til en effektiv rettsforfølgelse eller for avtjening av verneplikt. Norske statsborgere kan ikke nektes adgang til riket.»

§102 Retten til privatliv (Utdrag)

«Enhver har rett til respekt for sitt privatliv og familieliv, sitt hjem og sin kommunikasjon. Husransakelse må ikke finne sted, unntatt i kriminelle tilfeller.»

§101 Forsamlingsretten (Utdrag)

«Alle kan møtes i fredelige forsamlinger og demonstrasjoner.»

Forsamlingsfriheten er nedfelt i FNs menneskerettighetserklæring fra 1948, og i Europarådets menneskerettighetskonvensjon fra 1951.

Smittevernloven kan trumfe Grunnloven, men i den står det at «…smitteverntiltak etter loven skal være basert på en klar medisinskfaglig begrunnelse, være nødvendig av hensyn til smittevernet og fremstå tjenlig etter en helhetsvurdering. Ved iverksettelse av smitteverntiltak skal det legges vekt på frivillig medvirkning fra den eller de tiltaket gjelder.»

Den klare medisinskfaglige begrunnelsen synes å mangle når det kommer til mange av tiltakene som er innført, skal man dømme etter all kritikken tiltakene får fra fagpersoner som psykologer, forskere, leger og sykepleiere. Og en helhetsvurdering, hvor man veier tiltakenes ønskede effekt opp mot kostnadene de vil ha for samfunnet, virker det heller ikke som det er foretatt.

I tillegg til de nevnte paragrafene, kan det være greit å merke seg følgende rettigheter:

Frihetsberøvelse (fra §254)

“Den som ved innesperring, bortføring eller på annen måte rettsstridig fratar noen friheten, straffes med bot eller fengsel inntil 3 år.”

(Vi blir satt i karantene og isolat, ofte uten at vi er beviselig syke eller smittet.)

Retten til respekt for familieliv. (fra §102)

“Enhver har rett til respekt for sitt privatliv og familieliv, sitt hjem og sin kommunikasjon. Husransakelse må ikke finne sted, unntatt i kriminelle tilfeller.

Statens myndigheter skal sikre et vern om den personlige integritet.”

(Familier kan bli skilt gjennom karantene eller isolat, og mange får ikke besøke sine eldre familiemedlemmer.)

Rett til respekt for privatliv (§102)

“Enhver har rett til respekt for sitt privatliv og familieliv, sitt hjem og sin kommunikasjon. Husransakelse må ikke finne sted, unntatt i kriminelle tilfeller.

Statens myndigheter skal sikre et vern om den personlige integritet.”

“Enhver har rett til respekt for sitt privatliv, sitt familieliv, sitt hjem og sin korrespondanse.” (Artikkel 8-1, Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen.)

(Når personlige opplysninger som hvor man har vært og hvem man har vært sammen med, blir samlet inn, går det utover personvernet. Vi har rett til respekt for vårt privatliv, familieliv, og våre hjem, allikevel blir vi fortalt hvor mange vi kan være sammen med, og invitere inn i våre hjem.)

Ytringsfrihet (fra §100)

“Ytringsfrihet bør finne sted.

Ingen kan holdes rettslig ansvarlig for å ha meddelt eller mottatt opplysninger, ideer og budskap med mindre det lar seg forsvare holdt opp imot ytringsfrihetens begrunnelse i sannhetssøken, demokrati og individets frie meningsdannelse…

…Frimodige ytringer om statsstyret og hvilken som helst annen gjenstand er tillatt for enhver…. Forhåndssensur og andre forebyggende forholdsregler kan ikke benyttes med mindre det er nødvendig for å beskytte barn og unge mot skadelig påvirkning fra levende bilder.

Informasjonsfriheten (§100)

Retten til å høre andres ytringer.

(Tiltak har blitt innført for å hindre spredning av informasjon)

Barns rettigheter (Barnekonvensjonen og §104 i grunnloven)

«Ved handlinger og avgjørelser som berører barn, skal barnets beste være et grunnleggende hensyn

(Flere skoler er stengt ned, både barnehager og skoler inndelt i kohorter hvor barn blir skilt fra andre barn. I tillegg utføres det nå masse-testing flere steder, noen steder på barn helt ned i barnehage-alderen.)


Del med andre