Del med andre

Her er det viktig at alle foreldre/foresatte som har barn i skole og barnehager sender inn ansvarserklæring til din skole(Rektor). Last ned dokumentet på knappen under og fylle inn personale og sende inn til din skole (Rektor/Helseansvarlig). Hvis dere utsettes for press når det kommer til testing og vaksiner kan referansene på dette dokumentet og denne nettsiden styrke dine argumenter for å beskytte dine barn.

Hvis du trenger finne kontaktinformasjon til din skole kan du finne det her på utdanningsdirektoratet

Hvis du som voksen eller barn har opplevd Test- og Vaksine-tvang/press kan du rapportere det her. Om du opplever bivirkninger/skader fra vaksinene kan du også rapportere inn på samme arkivet, men her er det også viktig at du får lege/sykepleier til å registrere bivirkningene offentlig.

Barn blir utsatt for massetesting for COVID og vaksinering som ikke er godkjent, mens studier viser at barn ikke sprer denne type smitte (FHI).

Hvor er de vitenskapelig undersøkelsene som begrunner tiltakene som kommuner foretar seg?

Jeg finner ikke noe slikt inne på verken myndighetenes nettsider eller inne på FHI sine sider. Jeg regner med at rektor og lærerne ved skolen har inngående kunnskap om dette og at dere omgående sender meg som forelder relevant informasjon. Det er fint om skolen kan forklare om dere i hele tatt kan tillatte helsemyndighetene å gjennomføre et slikt tiltak. For meg framstår dette som en krisemaksimering som vil skremme barn og unge nå og for resten av livet. Barn trenger trygge voksne og mennesker som sørger for at de ikke blir utsatt for blant annet psykisk vold, negativ sosial kontroll og påføring av smerte (www.dinutvei.no).

Barn har rettigheter som barneloven og barnekonvensjonen, og det finnes begrunnelser på hvorfor slike tiltak ikke er forsvarlig. Barn blir ikke alvorlig syke av COVID-19 og derfor er ikke det forsvarlig fra et helsemessig perspektiv. Barn som for eksempel har opplevd ulike typer vold, traumer, turbulente hjem og overgrep er særlig utsatt for å få en testpinne stukket inn i nesen eller munnen, som fører til ubehag, uten å kunne kontrollere eller motsette seg dette. Det vil kunne føre til re-traumatisering og at de blir påminnet om vonde opplevelser. Dette blir gjennomført av myndigheter som i utgangspunktet skal beskytte barn mot overgrep og lignende, og det vil i verste fall kunne føre til alvorlige psykiske plager i senere tid. Barn har allerede blitt utsatt for betydelig risiko gjennom pandemiens tiltak.

“Nyere forskning viser at hvis du har opplevd traumatiske belastninger tidlig i livet, mens hjernen fortsatt er i vekst, blir kroppens nervesystem påvirket. Barna mister evnen til å regulere stress. For noen av barna blir kroppens alarmsystem mer sensitivt resten av livet. Om du opplever dramatiske ting senere i livet, som ripper opp i hendelsen og gjør deg stresset, har ikke hjernen din gode strategier for å roe deg ned. Og jo flere ganger du har blitt krenket tidligere, jo mer sårbar blir du senere i livet. Og varte tidligere krenkelser over lang tid eller omsorgspersoner var ansvarlig, øker det også sårbarheten.»

http://forskning.no/barn-og-ungdom-psykologi-terrorisme/2014/07/barnehjernen-kan-fa-sar-som-ikke-gror

ACE-studien: Jo flere belastninger i barndom, jo verre helse i voksen alder

https://www.hjelptilhjelp.no/Sorg-og-traumer/ace-studien-jo-flere-belastninger-i-barndom-jo-verre-helse-i-voksen-alder Slik forandrer barndomstraumer hjernen

https://www.hjelptilhjelp.no/Sorg-og-traumer/ny-forskning-slik-forandrer-barndomstraumer-hjernen

“Barn som har blitt traumatisert, har økt risiko for psykiske lidelser senere i livet. Det er ikke bare den etter hvert velkjente PTSD-diagnosen de er mer utsatt for, men også ADHD, angstlidelser og en rekke affektive lidelser som for eksempel depresjon. Vi vet at traumer påvirker utviklingen av nervesystemet hos barn: Dypereliggende hjerneområder som er involvert i søk etter trusler i omgivelsene, blir overaktiverte. Høyere hjernefunksjoner som bidrar til nedregulering av disse faresignalene, blir underutviklet. Dette er selvfølgelig en svært forenklet tilnærming, men illustrerer hvorfor traumatiserte barn kan få store vansker med å regulere følelsene sine. Det blir også lettere å forstå hvorfor mange plages av atferdsproblematikk og angstlidelser når et overaktivert alarmsystem for potensielle trusler legger beslag på oppmerksomheten uten at de viktige reguleringsmekanismene greier å dempe følelsen av fare. Det er altså en dobbel, negativ virkning vi ser: traumatiserte barn har økt tilbøyelighet til å reagere med sterk affekt og følelsesutbrudd, og de sliter med å regulere seg ned fra den hyperaktiverte tilstanden. Heldigvis er ikke dette nødvendigvis en kronisk tilstand. Regulering av følelser kan læres. Kuren er trygge omsorgspersoner som forstår barnet og dets ofte krevende utbrudd og reaksjoner. Omsorgspersonen må selv ha gode reguleringsevner og evne til å takle avvisning og provokasjoner.”

https://psykologisk.no/2016/07/tidlige-traumer-pavirker-barns-hjerneutvikling/ “Kan psykiske påkjenninger gi fysiske sykdommer?

Spørsmålet har i senere tid figurert i hete diskusjoner rundt flere sykdommer, som irritabel tarm og ME. Men problemstillingen er også svært aktuell i utforskningen av auto-immune sykdommer, som revmatisme, inflammatorisk tarmsykdom, stoffskiftesykdommer, multippel sklerose og psoriasis. Felles for de auto-immune sykdommene er at immunforsvaret begynner å angripe kroppens vev og organer. Men vi vet fortsatt lite om hva som forårsaker dette. I de siste årene har det kommet flere studier som antyder at det kan være en sammenheng mellom traumatiske opplevelser og risikoen for auto-immune sykdommer. Undersøkelse viser for eksempel at mennesker med angstproblemer eller posttraumatisk stresslidelse oftere rammes.”

https://forskning.no/sykdommer-stress-immunforsvaret/vonde-opplevelser-okte-risiko-for-autoimmun-sykdom/317586?fbclid=IwAR2Yu3SGpEKTQ6Q29VBKc80PoWQtPg-c9aT7i_wXLRjt-L8k6khXF1yCVL0

Hva traumer gjør med oss – https://psykologisk.no/2016/07/hva-traumer-gjor-med-oss/?fbclid=IwAR0c5qKsq2niOFDy35_Aj68FkRcPysL5FV8_OgRfwj5YnQhdG9cr8jf_qNI

Vonde barndomserfaringer går ut over helsen i et livsløpsperspektiv. – https://mentalhelse.no/aktuelt/nyheter/mental-helse/naar-barndommen-slaar-tilbake?fbclid=IwAR1YS6JENvBT6haeX16EYO4kqIk_PRXRtg-icDr0HOzptyF2qNKPBBla3uw

I dette finske studiet ble 11.000 barn testet. Barn er ikke smittespredere. Det konstaterer finlandske leger etter å ha testet 11 000 barn for korona.

http://tt.omni.se/allt-tydligare-att-barn-inte-sprider-smitta/a/qLz79z?fbclid=IwAR2SYnBy-0oHzBcvYx2dI50h5noT8ZSoD3BpIG7TS3oe0GNRtgVwzYMRND8

Og det stemmer overens med undersøkelsen WHO gjorde i februar i fjor som forteller at de ytterst få barna som har blitt smittet av covid-19 ikke smitter voksne. Se nederst på side 10 i rapporten som du kan finne her.

https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/who-china-joint-mission-on-covid-19-final-report.pdf?fbclid=IwAR0s_fsf7JvYMCOaQkFhXreTVaJdQE-J5P4bVGKyvPKONUmeuDIdeEraL14

Fra Tidsskriftet Den Norske Legeforening 28. januar 2021: “Risikoen for at unge under 20 år er primær smittekilde er lavere enn for voksne (relativ risiko 0,56, 95 % konfidensintervall 0,37 til 0,85), viste en systematisk oversikt basert på 18 studier om smittespredning. Risikoen for å være primær smittekilde var dessuten lavere i yngre aldersgrupper sammenlignet med ungdom. I en ny stor studie var forekomst av antistoffer tre ganger høyere hos foreldre sammenlignet med deres barn (1–10 år). Dette taler imot at barn er en viktig smittekilde inn i familien. Skolestenging har ofte blitt begrunnet med funn fra modelleringsstudier. Mange av modellene er imidlertid basert på en antagelse om at barn smitter i like stor grad som voksne – en antagelse som nå ser ut til å ikke være riktig.”

https://tidsskriftet.no/2021/01/kronikk/nar-tiltaket-er-verre-enn-pandemien?fbclid=IwAR2Pa4w0se9rcavdhjBHz3g8WmY0U3l-K8CrIF2ylyihKRePDQT0c1YomQo

Domstol i Tyskland: munnbind, koronatester og minsteavstand er ulovlig i skolen.

En domstol i den tyske byen Weimar har felt dom i en sak som var reist på vegne av to elever ved en av grunnskolene i byen. Saken dreide seg om lovligheten eller ulovligheten av myndighetenes påbud om masker, koronatester og minsteavstand i grunnskolen. Dommen inneholder et svært grundig og omfattende kildemateriale, blant annet om RT-PCR-testene, og retten sier at den høye graden av falske positive tester fører til unødvendige samfunnsmessige nedstenginger og andre tiltak som skader samfunnet og den enkelte. Og når det gjelder skolen og barna der sier retten framfor alt at: Disse tiltakene «setter barnas åndelige, kroppslige og sjelelige velvære i fare». Hele dommen finner man her:

https://2020news.de/wp-content/uploads/2021/04/Amtsgericht-Weimar-9-F-148-21-EAO-Beschluss-anonym-2021-04-08_online.pdf


Del med andre