Del med andre

Barnevernsaksjonens ledelse har på vegne av alle barn i landet sendt et nytt brev til Barneombudet etter sist svar fra barneombudet vedlagt med kopi til datatilsynet og datatilsynets leder. Helse og omsorgs departementet er også lagt i kopi. Alle disse departementene og tilsynene forsøker å kaste ansvaret over på FHI, uten å gå inn for å REGULERE FHI sine ugjerninger og brudd.

FHI vil når tid moden bli anmeldt og offentliggjort og det er flere grupperinger som jobber juridisk i den retning nå, men det er underordnet, departement, tilsyn og ombud SKAL nå tjene barna og bryter straffelovens paragraf 196 om de ikke gjør det. «Plikt til å avverge straffbare forhold og spesielt skjerpende er det når dette angår vold mot barn.»
Se under for brev og vedlegg til Barneombud med kopi til de overnevnte.

Vi mener barneombudet her HAR utvidet ansvar og at barneombudet har neglisjert dette ansvaret. Barneombudet kreves herved å etterforske hva som er i ferd med å skje i kjølvann av en åpning for innførsel av et såkalt grønt pass, corona PASS og hvordan dette kan påvirke barn og barnefamiliers sikkerhet og rettigheter i negativ retning.

Dette vil føre til urimelig press på barn og barnefamilier, og dermed fjerne all mulighet til et informert valg. Dette kalles apartheid i lehmans terms, og dermed er vi i ferd med å tre inn i LANGT mer farlig farvann, farvann der menneskerettigheter, barnekonvensjon og ellers grunnloven og likestillingsloven vår vil brytes på daglig basis rundt om i hele landet av mennesker som finner sin nye ubegrensede makt berusende og tilfredsstillende. En farlig posisjon for et demokrati å havne i.

Barneombudet får nå enda en advarsel fra Barnevernsaksjonen og direkte KRAV om å stå opp for og virkelig beskytte alle barn i landet uavhengig av alder og stoppe et eksperiment med mRNA teknologi på barna. Dette er ikke engang en vaksine, og den virker ikke immuniserene, dette er nå klart og tydelig dokumentert vitenskapelig. Barneombudet trenger ikke være eksperter på vaksiner og medikamenter men plikter å tre frem og si stopp når barn utsettes for et eksperiment som potensielt kan skade barna. Se vedlegg og lenker vedlagt i mailen.

Vedlagt er et  klart bevis på at dette er eksperimentelt (11 måneders hasteutvikling av en vaksine, med NY teknologi jfr ledetid, godkjenning og forsiktig utprøving av andre vaksiner), og dermed i strid med alle tenkelige statutter.

Det spiller igjen ingen rolle om barneombudet ikke vil blande seg inn i vaksinespørsmålet, dette går innenfor eksperimentell medisinsk behandling overfor barna der det informerte samtykke ikke engang har vært til stede og der det er en rekke dokumenterte brudd på informasjonsplikten, ref brev til Datatilsynet der dette er nøye og grundig gjennomgått og beskrevet. Link lenger ned.

Barneombudet sammen med helse og Omsorgsdepartementet stilles nå direkte ansvarlig etter Straffelovens paragraf 196.

Her er 14 siders brev med bekymringsmelding og klage til Datatilsynet med krav om journalplikt og opprettelse av sak. Leder for datatilsynet er lagt i kopi i denne mailen og tidligere email.

https://barnevernsaksjonen.no/bekymring-og-klage-til-datatilsynet/

Her minnes det på BARNAS RETT etter barnekonvensjonen der dette er detaljert beskrevet:
https://barnevernsaksjonen.no/barnas-rett/
https://barnevernsaksjonen.no/barnekonvensjonen-forbyr-covid-19-vaksinering-av-barn/

Her minnes det om Nùrnberg kodeksen som ER ratifisert og signert av Norge i etterkrigstid og SKAL følges:
https://barnevernsaksjonen.no/regjeringen-har-brutt-nurnbergkodeksen-forsta-kodene-her/

Videre vil jeg peke på vårt høringstilsvar tilhørende korona pass (grønt pass) der det grundig er underbygget hvorfor dette strider med en rekke statutter og grunnlov, kodekser og lover:
https://helsefrihet.no/svar-til-horing-om-lovforslagsendring-rundt-korona-sertifikat-og-korona-kommisjonens-rapport/

Det minnes også om at GRUNNLOVEN vår SKAL følges og er over enhver annen lov, kriseloven som midlertidig forføyning var og fremdeles ER grunnlovsstridig, så alle handlinger og nye endringer som så gjøres i påskudd av krise for endring i lovverk, innførsel av tvangsparagrafer etc er å anse som null and void og absolutt grunnlovsstridig.

Vi minner departementene, ombudet og tilsynsorgan om å gjøre jobben deres nå, dere vil kunne strafferettslig forfølges i kjølvann av dette om dere ikke gjør den jobben dere er satt til å gjøre i TJENESTE av folket. Dere kan ikke lenger bedrive ansvarsfraskrivelse mellom hverandre og der har ingen rett til å utsette arbeidet dere nå må gjøre og dermed bryte med straffelovens paragraf 196. Det går ikke an her å gjemme seg bak gråsoner i regelverket som kun feige voksne vil tenke på å gjøre, dette handler nå om nødverge på vegne av barna i landet vårt.

Barnevernsaksjonen.no som representant for beskyttelse av barn i landet og nå 550 000 besøkende, altså talerør for en STOR del av befolkningens foreldre vil aldri tillate, tilgi eller glemme overgrep gjort mot befolkningen i korona påskudd og vi vil sørge for at sammen med juridiske team for at over tid, de ansvarlige blir holdt ansvarlige for sine handlinger.

Vi kan også nevne at vi har kartlagt alle navnene på personer som jobber som toppledere i de ulike departementene og at deres navn fort vil kunne gå offentlig med rimelig stor gjennomslagskraft i alle våre nettverk, som strekker seg mye lenger enn det ser ut til på overflaten. Vi har fått nok av statlig unnvikelse og feige ledere som heller er villig til å kaste barna under bussen enn å stå klart og tydelig opp for barna og de kommende generasjoners trygghet og sikkerhet.

Vi anbefaler etatene å ta oss på alvor.

Her er ansvarserklæringen igjen om dere har glemt denne:
https://barnevernsaksjonen.no/download/brev-til-skoler-og-barnehager-ansvarserklaering-fra-organisasjoner/?wpdmdl=9630

Hilsen
Ledelsen i
Barnevernsaksjonen.no

Dette var vårt svar på Barneombudets tidligere svar, som bekrefter enighet men ikke klart ansvar og handling. Etter dette har barneombudet sendt følgende svar (se sist brev).

Vår vurdering:
1. Barneombudet mener de har gjort sin jobb, Men de har ikke fulgt opp og faktisk sjekket om FHI og andre instanser har gjort jobben sin.
2. Det er tydelig at det er en blind tillit til de forskjellige instansene og en mangel på kvalitetssikring/oppfølging.
3. Det har vært alt for enkelt for politiske posisjoner å styre i feil retning uten at det blir holdt til ansvar for sine handlinger. Hovedgrunnen til dette er hvordan moderne medisin har skapt en toppen ned struktur basert på gamle medisinske feiltagelser, og tatt bort ansvaret fra enkeltpersoner til systemet. Dette er ikke en trygg folkehelse strategi. Befolkningens rettigheter må ivaretas bedre og bevare kunnskapen om hvordan helbrede seg selv med naturlige tiltak.

 


Bildet under viser at «coronavaksinene» ikke har gått gjennom nødvendig testing. Sammenlignet med andre vaksiner.


Del med andre