Del med andre

Barnevernsaksjonen.no sendte ut følgende henvendelse rettet til DATATILSYNET som brev og i tillegg på epost med kopi til følgende:
Helse og omsorgsdepartementet, Barneombudet, Statsforvaltningen alle fylkenes eposter & Kongen i statsråd.

Her kan du laste ned hele brevet som har blitt sendt

Dette brev rettes herved til mottakene institusjoner både til informasjon som beskrevet under og tilknyttet ansvarserklæring til hver av partene.
DET STILLES I SAMMENHENG KRAV OM JOURNALFØRSEL I ALLE OVERNEVNTE INSTANSER SOM INSTANSENE PLIKTER OG VI BER OM BEKREFTELSE PÅ JOURNALFØRSEL. Noen parter i henvendelsen er lagt i blind kopi til informasjon og referanse og disse vil forbli annonyme i sammenheng gitt deres posisjon og av ulike andre årsaker.

Brevet under stiplet linje rettet til Datatilsynet. Øvrig i denne henvendelse er rettet til hver av instansene (mottakere av epost) og sendes i nødrett på vegne av alle barn i landet. Vi har tilstrekkelig informasjon og dokumentasjon som belyser spesielt følgende punkt i korona sammenheng tilknyttet barn og unge: «Behandlingens skadepotensial vil også være et moment i forsvarlighetsbedømmelsen. Jo større risiko for skade, desto større krav til forsvarlig utøvelse.» Viser til vedlagt informasjon, samt at flere forskere viser til økt bekymring for økt skadepotensial for barn og ungdom tilknyttet dokumentert eksperimentelle mRNA vaksiner som går innenfor eksperimentell behandling der føre var prinsipp også er ignorert. Det gjelder også PCR testing med stoff kalt «etylenoksid» på testpinnene som er et strengt ulovlig stoff i Norge og som tilføres slimhinnene ved testing. Gjentakende eksponering for dette stoffet er dokumentert skadelig for DNA og kreftfremmende.» I tillegg minner vi om prinsippene alle instanser plikter å følge knyttet til «barnas beste» inklusiv «prinsipp for minste inngripen» som også beskrives nøye og er godt underbygget i barnas beste artikkel på barnevernsaksjonen.no som referert under og som understøttes av barnekonvensjonen referert til artiklene dette angår i skrivet til datatilsynet og i artikkelen. Vi ber om umiddelbar stans i eksperimentell vaksinering og massetesting av barn i skoler og barnehager i Norge og belyser her også brudd i forhold til samtykkeinnhenting og informasjonsinnhenting i korona sammengeng.

Her laster dere ned Ansvarserklæringen som nå i dette henseende også rettes spesifikt til hver enkelt instans og mottaker i denne henvendelse: (se også appendix 1 i vedlegg)

Her kan dere lese om barnas beste og barnas rett som også rettes spesifikt til hver enkelt instans og mottaker i denne henvendelse: (se også appendix 2 i vedlegg)

Begge overnevnte dokumenter er nøye utviklet i samarbeid med jurister og pedagoger med erfaring innen sine felt.

Vi kan informere om at henvendelsen dokumenteres nøye og dokumentasjon rundt denne sendingen vil bli sendt ut til samlet over 30 000 kommunale stillinger inklusive alle skoler og barnehager i landet.

Dette kun til informasjon og for å forsterke og sikre at budskapet tas alvorlig og tas til følge i de rette ansvarsinnehavende organ/institusjoner.

Vi ber om at mottakerne sørger for at de rette ansvarsinnehavere får henvendelsen, leser og journalfører og at det opprettes sak etter ansvarsinnehavendes plikter.

Det kan også opplyses om at det arbeides med en anmeldelsessak mot FHI sammen med andre grupperinger tilknyttet flere brudd vi anser alvorlige i korona sammenheng, spesielt ovenfor barn og unge.

Se også vedlegg med alle relevante dokumenter tilknyttet saken.

Eposten sendes i 2 omganger for å sikre mottat, sending en inklusive scanned vedlegg. Sending 2 kun med lenker til vedleggene.

Vennlig Hilsen Ledelsen i Barnevernsaksjonen.no

Til informasjon: Barnevernsaksjonen.no har sendt følgende brev i posten til Datatilsynet og opprettet sak hos datatilsynet datert 06.10.21: 

Her kan du laste ned hele brevet som har blitt sendt


Del med andre