Del med andre

Original artikkel Av Michael Zazzio, Checkfact.org.

I henhold til barnekonvensjonen (loven 2020: 1197) kan ikke eksperimentelle behandlinger som covid-19-vaksinasjon gis til barn under 18 år, med mindre visse kriterier er oppfylt.

Barnekonvensjonen slår fast at en klinisk utprøving/behandling med eksperimentelle midler kun kan utføres på mindreårige dersom visse betingelser er oppfylt. Konvensjonen krever:

  1. at forsøket enten er direkte relatert til en medisinsk tilstand som barnet lider av, eller
  2. at forsøket er av en slik karakter at det kun kan utføres på mindreårige,
  3. at det også bør være vitenskapelige grunner til å anta at eksperimentet gir enten en direkte fordel for barnet, eller
  4. at det er til en viss fordel for befolkningen som barnet representerer.

Ifølge publiserte studier (blant de eldre enn 65 år) dør omtrent fem pasienter for hvert dødsfall som Covid-19-vaksinasjon forhindrer i den aldersgruppen. I følge nyere statistikk dør mer enn 100 barn for hvert dødsfall som covid-19-vaksinasjon forhindrer blant barn.

Covid-19 vaksinasjon:

  1. utføres forebyggende og har dermed ingen direkte sammenheng med noen medisinsk tilstand som barn lider av
  2. er ikke av en slik karakter at vaksinasjon kun kan utføres på barn
  3. det er ingen vitenskapelig grunn til å anta at slik vaksinasjon vil gi noen direkte fordel for barna
  4. gir ingen fordel for befolkningen som barna representerer.

Under ingen omstendigheter kan et barn utnyttes bare fordi det er til fordel for samfunnet.

Under ingen omstendigheter kan et barn utnyttes bare fordi det er til fordel for samfunnet. Barnekonvensjonen skal gi barn full beskyttelse mot alt som kan være skadelig, men i strid med barnekonvensjonen, også svensk lov, brukes nå covid-19-vaksine mot svenske barn i både helsestasjoner og skoler.

I ett år har den svenske regjeringen tydeligvis vært klar over at det er ulovlig å covid-19-vaksinere barn. Dette fremgår av rapporten SOU 2020: 63, som har vært publisert på Regjeringens egne nettsider siden november i fjor (2020). Basert utelukkende på gjeldende lovgivning er det derfor på høy tid å stoppe all covid-19-vaksinering av barn under 18 år.

Michael Zazzio

Tidligere dommer i en internasjonal domstol i Canada


Kilder:

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/barnekonvensjonen-kortversjon-norsk/id87582/

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2020/11/sou-202063/

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattssamling/lag-20181197-om-forenta-nationernas-konvention_sfs-2018-1197

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33000193


Del med andre