Spydspissaksjonen med hånden på hjertet

Up

Maktmisbruk

Her finner du dokumenter relatert til maktmisbruk i barnevernskjeden og relatert til barn generelt.

Bufetat  har  kurs  for foreldre,  Hva  er  hensikten? 

"Foreldrene som må la barna sine flytte i fosterhjem, frivillig eller mot sin vilje, har et krevende foreldreskap å forvalte (Höjer, 2007). Barna må bo hos andre fordi barnevernmyndighetene, kanskje også foreldrene selv, ikke anser dem som egnet til å ha den daglige omsorgen. Systematiske innsatser overfor foreldre som har sine barn boende i fosterhjem, drives i begrenset grad, og i former som primært har til hensikt å hjelpe foreldrene"

Hensikten med  kurset er :

"
med å akseptere det særegne ved sitt foreldreskap for så å kunne forvalte det på best mulig måte."

Målet med kurset er å styrke foreldrenes muligheter til å være gode foreldre for barna sine, enten det innebærer å mestre det å være foreldre på en ny måte for barna i fosterhjemmet eller å ta hånd om dem hjemme igjen når de blir tilbakeført (Haus, 2005a). Kurset har PRIDE- opplæringskursii til potensielle fosterforeldre som modell, bygger på læringsteori og tilknytningstenkning (Haus, 2005b) og har brukerinvolvering og myndiggjøring som mål (Haus, 2005a). Styrke- og ressursperspektivet ligger i å bygge på den kompetansen deltakerne har, framfor å fokusere på problemer (Askheim, Starrin, & Heyerdahl, 2007)."Øystein angell  har  foretatt en  kvalitativ  Studie  av  foreldre  som har rekruttert  seg  selv til å¨delta  i en spørreundersøkelse  i forbindelse  med  slike kurs. 

Han  har  da skrevet  vedlagte  artikkel , og skriver her:

Først i artikkelen presenterer jeg kort kurs til foreldre med barn i fosterhjem. Deretter redegjøres det for studiens deltakere og målsetting samt framgangsmåte. Dernest tar jeg for meg artikkelens teoretiske utgangspunkt. Kurs som styring av foreldrenes selvstyring diskuteres med utgangspunkt i kursets intensjon, utbytte og andre resultater av kurset."

Er  kurset  ment  som  en reell hjelp til å  sette foreldre i stand  til å få tilbake sine barn,  eller skal foreldre  "styres" til å  akseptere situasjonen?

Det er foreldrenes styrker som framheves, deres talenter, egenart, interesse, deres vilje til å ville noe slik at deres livskraft kan løftes opp. Foreldrene har styrker, behov og utfordringer. Foreldrene og kurslederne fører en åpen dialog om foreldreskapet. Kurset bygger på tanken om likeverd og samarbeid, åpenhet og respekt. I dette ligger at kurset er tuftet på empowerment-perspektiver i sosialt arbeid. Det handler om å bygge opp foreldrenes ressurser og anse foreldrene som samarbeidspartnere som er i stand til å ta kompetente beslutninger om eget liv. Foreldrene anses fortsatt som betydningsfulle for barna sine. Likeverdigheten i kurset reflekteres også i det at det ledes av en forelder som har erfaringer med å ha barnet sitt under barnevernets omsorg, sammen med en erfaren fosterhjemskonsulent/ barnevernsarbeider. På samme måte ledes PRIDE-kursene for fosterforeldre av en erfaren barnevernsarbeider og en erfaren fosterforelder."

Det sies her at  foreldres ressurser skal bygges opp, og  at foreldre skal anses  som samarbeidspartnere, men  oppleves  dette slik?

Det å være foreldre til barn som ikke bor hjemme fordi samfunnet ved barnevernstjenesten har bestemt at barnet ikke har det tilstrekkelig godt nok hos deg og derfor ikke kan bo hos deg, er et vanskelig foreldreskap på mange vis. Kursdeltakerne fortalte at barnevernstjenesten i svært liten grad så dem som betydningsfulle for barna sine. I kontakten med barnevernstjenesten hadde de erfart at det ble satt begrensninger for hvor mye de kunne involvere seg i barnas liv. Etter hvert som de fikk mer grep om livet sitt, og rettet på de manglene som lå til grunn for barnevernets inngrep ble dette forholdet annerledes og ytterligere vanskeligere. Foreldrene opplevde også at fosterhjemmet så på dem som en trussel etter hvert som de mestret livet sitt bedre."

 
Som avslutning på sin artikkel  skriver  Angell:

"Å etablere et slikt kurs til foreldre med barn i fosterhjem kan forstås som en ny omdreining i samfunnsdisiplineringen om man ser det fra Foucaults (1999a) ståsted, at kurset er et ledd i å gjøre disse foreldrene til gode foreldre for barn under omsorg, og at de ikke skal være brysomme for fosterforeldre og barnevernstjeneste. Likevel er makten i omsorgen en paternalistisk makt som ikke kan unngås siden den produserer hjelp og kontroll i én og samme handling."

 

så jeg  undrer.  Er  kursets formål  å  styrke foreldrene og  gjøre dem i stand  til å ha omsorgen for sine  barn, eller  handler  dette  om  å  styre  foreldrene til å godta  plasseringen?

 

Barn som flytter i fosterhjem i egen slekt


Å gå fra å være besteforeldre eller tante og onkel til å skulle være fosterforeldre betyr å ta på seg andre plikter og å få en annen type ansvar for barnet. Det har vært forskjellige oppfatninger av om fosterhjem i egen slekt er å foretrekke når barn må flytte fra sine biologiske foreldre. Denne skepsisen er i ferd med å snu, etter som vi får flere studier, blant annet norske, som viser at det er liten forskningsmessig dekning for å avvise slektsfosterhjem som gode alternativ for barn som må flytte, skriver Vigdis Bunkholdt.

Eksempel på en klage på  et akuttvedtak. 

 

Dette  er en anonymisert klage på  et akuttvedtak som gjelder  en 2 år gammel gutt.  dette  er  et eksempel på hvordan andre kan  skrive en klage. 

Omsorgsovertakelse  på grunn av fare for fremtidig omsorgssvikt

Enanalyse og  vurdering  av barnevernlovens  §  4-12, første ledd   litra d.

Svanhild saken.

av Dag Hiåsen
Hålogaland lagmannsretts produksjon innehar ingen tilhørighet i en rettsstat! "Bullshit".
Dette
uttrykt fra Svanhild Jensens klasseforstander i ungdomsskolen, Joel Greaker, i en kort
kommentar framholdt til NRK-Dagsrevyen, umiddelbart i etterkant av at han hadde avgitt sitt
vitneprov for Hålogaland lagmannsrett. Angående hva uttrykte Greaker, med berettiget
harme, den aktuelle betegnelse?
Den 10.11.03 forelå premissangivelse og den påfølgende domsavsigelse fra Hålogaland
lagmannsrett vedrørende ankebehandlingen av det aktuelle saksforhold.
At det framstilte fra lagmannsretten er kvalifisert for betegnelsen "Bullshit" - er ingen overdrivelse. Hinsides
rettsstatlig er den rettsutøvelse lagmannsretten har undertegnet. - Hva glitrer med fravær - i
den presenterte "rettsbok"?

Barnas beste?

 

En person  som ikke våger  stå frem med  eget  navn skriver i avisen Nordlys at  "man skulle tro det  var unødvendig å stille spørsmål om hvorvidt barnevernstjenesten jobber for "barnets beste".

Vedkommede kjenner forholdene og forteller her hvordan dette oppleves. 

Besteforeldre og barnevern


 

Alt  tyder på at å vokse opp  i egen familie er  å foretrekke framfor fosterhjemsplassering hos fremmede.  Mange besteforeldre, tanter og onkler ønsker selv å bli vurdert som plasseringsalternativ, noe som også er lovpålagt.


Dette  kan  man blandt annet lese om her:blod tykkere enn vann,


Men for mange blir dette  en kamp. så man kan  sammenligne med vedlagte  avisinnlegg som kan lastes ned, og se hvordan det spriker  stort mellom  teori og praksis.

Rettferdighet, frivillighet eller  tvang?


Forfatteren tar opp problemstillinger knyttet til forholdet mellom frivillighet og tvang i barnevernet, med fokus på de frivillige hjelpetiltakene og tvangspotensialet i disse.

Med "tvangstiltak"  tenker man gjerne på omsorgsovertakelse etter bvl. § 4-12, men også andre tiltak uten samtykke.

 

 
 

Underskriftkampanje

 
1897
signaturer
Signer kampanjen

Innsamlingsaksjon

Aksjonen er alene drevet av private donasjoner og bidrag. Vi garanterer at alle donasjoner blir brukt til sakens formål.

Få oppdateringer

Besøkende

508502