Spydspissaksjonen med hånden på hjertet

Up

Lover og paragrafer

Her finner du dokumenter rundt lovverk, paragrafer og jus generelt i forhold til barnevernskjeden og relaterte emner.

Metoder

Nedenfor er listet opp de mest benyttede etterforskningsmetoder ved mistanke om barnemishandling:

Avhør:
Avhør er utvilsomt en av de viktigste etterforskingsmetodene politiet besitter. Politiet er avhengig av opplysninger fra fornærmede, vitner og mistenkte for å etterforske og oppklare forbrytelser.

Ved mistanke om barnemishandling bør ”teorier” om skaders oppkomst holdes tilbake overfor omsorgspersoner inntil nærmere klarering med politiet.

Avhør av barn under 16 år gjennomføres som dommeravhør.
Et dommeravhør bør gjennomføres innen to uker etter mottatt anmeldelse.
Det er en dommer som leder avhøret, men dommeren kan og vil som hovedregel tilkalle en særlig skikket person som vil være den som gjennomfører avhøret av barnet.

Vitner skal avhøres enkeltvis. (Påtaleinstruksen § 8 – 11) Kriminaltekniske undersøkelser: Det er svært viktig med grundige åstedsundersøkelser i alle saker ved mistanke om barnemishandling. Dette gjelder åstedet for hendelsen, andre steder der partene har oppholdt seg, samt sikring av spor på fornærmede og siktede. Videre er det viktig at disse undersøkelsene foretas så raskt som mulig for å unngå at spor går tapt.

Rekonstruksjon:
Rekonstruere er å gjenskape eller ’bygge opp igjen’ et hendelsesforløp og omstendighetene rundt dette. Hensikten med å gjenskape et hendelsesforløp eller et åsted er å få et tydeligere bilde av hva som har hendt. Videre vil man lettere kunne vurdere og kontrollere informasjonen som er innhentet gjennom etterforskningen. Innen etterforskning snakkes det vanligvis om tekniske eller taktisk rekonstruksjoner, eller en kombinasjon av disse.

Bruk av sakkyndig:
Retten kan oppnevne sakkyndige, jf. straffeprosessloven § 138, jf. § 237 første ledd. Også påtalemyndigheten kan under etterforskningen søke bistand hos sakkyndige, jf. straffeprosessloven § 148. Alle sakkyndige erklæringer som vedrører rettsmedisinske spørsmål, skal sendes til Den rettsmedisinske kommisjon for kvalitetssikring, jf. straffeprosessloven § 147. Kommisjonens uttalelse til erklæringen vedlegges saken som saksdokument.

Noen ganger har kommisjonen bemerkninger til erklæringen, og den sakkyndige må avgi en tilleggserklæring. Merk at den sakkyndige utredningen ikke kan vurderes som endelig før kommisjonen har godkjent den.

Typen vold, graden av vold og skadebildet kan ha betydning for hvilke straffebestemmelser som kan anvendes, og hvor streng straffen skal bli. Det er derfor viktig at eventuelle fysiske skader på fornærmede ikke bare er godt dokumentert, men også grundig vurdert av helsepersonell.
Anonymisert  dom fra høyesterett

 

Thorkildsen gir biologiske foreldre mindre makt

Lovforslaget som Thorkildsen la frem i går, støtter seg i stor grad på fjorårets anbefalinger fra utvalget til barnepsykolog Magne Raundalen.

Raundalenutvalget foreslo en rekke omstridte endringer som nedprioriterte makten til de biologiske foreldrene. Blant dem som ikke er blide for regjeringens nye retning, er organisasjonen Familiestiftelsen, en forkjemper for det biologiske prinsipp.

– Vi tror de tenker feil når det gjelder hva som faktisk vil vise seg å være barnets beste. Det illustreres best med
alle de som prøver å finne sitt biologiske opphav. Mange føler sterkt for det, sier generalsekretær Arnstein Øyslebø. Han mener at man selv kan spørre seg hvor viktig relasjonen mellom sine barn og foreldre for å finne svar på hvor viktig det biologiske båndet er.

Øyslebø mener at barnevernet i større grad burde fokusere på hjelp i familien, fremfor å ta fra foreldre omsorgsretten. – Det vil alltid være unntakstilfeller der det er helt korrekt med omsorgsovertagelse. Med de samme ressursene som man bruker på fosterhjem i dag, kan man gi mye mer støtte til hjemmet barnet kommer fra, sier han.

Frostating lagmannsrett – Dom  

Barnevernloven § 4–19 fjerde ledd. Begrenset samvær, nær tilknytning, partsstilling, besteforeldre.  

Spørsmål om vilkårene for partsstilling er oppfylt. Farmor krevde samvær med sitt barnebarn. En samlet rett la til grunn at farens samvær på tre samvær a tre timer pr år måtte anses svært begrenset i lovens forstand. Et flertall kom til at kravet om nær tilknytning, ut fra en objektiv vurdering, var oppfylt. Mindretallet mente at den tid som var gått innebar at kravet til nær tilknytning ikke lenger var oppfylt.  

Tilbakeføring etter barnevernlovens § 4-21

Anonymisert kjennelse  fra  Høyesterett


Det  er tydelig  at det  er problematisk for  barnevenet å se hva som er barnas beste til tross for store  negative adferdsendringer som blandt annet  at barn utsetter seg selv for fare, og betenkelig at man faktisk må helt til høyesterett for å få en fornuftig løsning  på en sak.

Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker, Y traff 3. januar 2011 vedtak etter
barnevernloven § 4-12 første ledd bokstav a om overtakelse av omsorgen for søstrene B
og C, som da var henholdsvis 14 og 10 år gamle. Etter vedtaket skulle jentene bli værende
i beredskapshjem, med sikte på overføring til forsterket fosterhjem. Far ble gitt rett til
samvær én gang i måneden med mulighet for tilsyn, mens mor foreløpig ikke skulle ha
samvær med jentene. Fylkesnemnda la samtidig til grunn at "den beste løsningen for disse
barna på sikt vil være at de tilbakeføres til far eller eventuelt andre i sitt familienettverk
med hjelpetiltak". 

Under saksforberedelsen for lagmannsretten kom det frem at B og C hadde reagert meget sterkt på å måtte flytte fra far, blant annet ved rømninger og atferd som ga grunn til alvorlig bekymring for at de kunne komme fysisk og psykisk til skade. Basert på utviklingen etter tingrettens dom, fant kommunen at omsorgen nå burde tilbakeføres til far, jf. barnevernloven § 4-21. Jeg gjengir følgende fra det lagmannsretten skriver om dette i kjennelse 14. desember 2011:

 

 
 

Underskriftkampanje

 
1897
signaturer
Signer kampanjen

Innsamlingsaksjon

Aksjonen er alene drevet av private donasjoner og bidrag. Vi garanterer at alle donasjoner blir brukt til sakens formål.

Få oppdateringer

Besøkende

508499