Spydspissaksjonen med hånden på hjertet

Up

Rettigheter og EMK

Her finner du dokumenter rundt dine rettigheter, menneskeretter, domstolen i strasbourg, grunnloven mm,

Barnevernets oppgaver.

Virksomheten i barnevernet går primært ut på å hjelpe det enkelte vanskeligstilte barn til en bedre livssituasjon.
I tillegg har barnevernet også et medansvar for å legge til rette for et positivt oppvekstmiljø for barn og unge. Det anses som et samfunnsansvar å sørge for at et barns leveforhold ligger over et minstemål.

Det regnes som en oppgave for det offentlige å sette inn tiltak i de tilfeller barn og unge lever under utilfredsstillende forhold. - I mange familier kan foreldrene ofte gjøres bedre i forhold til barns oppvekstmiljø. Men dersom forholdene er akseptable griper ikke barnevernet inn for å gjøre de enda bedre. Primært retter arbeidet seg inn mot de barna som har det vanskeligst.

De fleste tiltak som settes inn er frivillige. Som oftest innser foreldrene at det er behov for hjelp. Men i enkelte tilfeller kan foreldre og barn ha motstridende interesser. En slik situasjon kan medføre at det er nødvendig å ta i bruk tvang for å ivareta barnets interesse. Dette innebærer at inngrep fra barnevernets side vil balansere mellom frivillighet og tvang. Det er ved bruk av tvang at hensynet til rettsikkerheten for barn og foreldre blir særlig viktig.

§ 3-1 regulerer barneverntjenestens forebyggende virksomhet. Her heter det at "kommunen skal følge nøye med i de forhold barn lever under, og har ansvar for å finne tiltak som kan forebygge omsorgssvikt og adferdsproblemer. Barneverntjenesten har spesielt ansvar for å søke og avdekke omsorgssvikt adferds- sosiale og emosjonelle problemer så tidlig at varige problemer kan unngås, og sette inn tiltak i forhold til dette."
Dommeravhør og observasjon av barn er en spesiell ordning i norsk rett. Barnet forklarer seg
utenfor rettsmøtet, som regel ovenfor en særlig skikket person eller en sakkyndig og i rolige
former. Hensynet til barnet er svært fremtredende i reglene om dommeravhør og observasjon.
Barn som har vært utsatt for eller vitne til overgrep, mishandling eller vold, har vært gjennom
en svært traumatisk opplevelse og føler seg ofte redd og utrygg.

Det biologiske prinsipp

Barnevernloven , Barnekonvensjonen og  Menneskerettighetene  er bygget på  et prinsipp om at  det  skal være  barnets  beste som skal være fokus, og at  det er det beste for  barna å vokse opp hos sine biologiske foreldre.
Det biologiske prinsipp går ut på at båndene mellom barn og familie skal respekteres og vernes om. I henhold til det biologiske prinsipp er det en egenverdi for barn å vokse opp sammen med sine foreldre på grunn av den identitet den biologiske tilknytningen skaper.

Dette er lovens uskrevne utgangspunkt, men likevel et rettslig prinsipp fordi det får konsekvenser dersom det ikke respekteres. 

Besteforeldre og partsrettigheter


Mons Oppedal påpeker at i henhold til EMD, vil utgangspunktet for å vurdere partsrettigheter være om vedkommende har et familieliv med barnet. Med familieliv forstås ”den gjensidige gleden av hverandres selskap” som ligger i daglig samliv med barnet. Dette kan for eksempel omfatte besteforeldre og steforeldre som lever sammen med barnet. Et akuttvedtak som gjør inngrep i deres familieliv, vil med en slik forståelse kunne innebære at vedkommende må anses som part etter forvaltningsloven § 2, bokstav e).

 

Det er imidlertid grunn til å understreke tidsfaktoren i akuttsaken. Lovens pålegg om rask behandling av klagen/barnets situasjon må gis prioritet foran lengre utredninger om mulig partsstatus i saken. 

 

Barns rettigheter i en barnevernssak
 
Selvbestemmelsesrett, medbestemmelsesrett
og prosessuelle rettigheter
 

En  masteroppgave.

Problemstillingens aktualitet:
"Etter norsk rett er det foreldre som primært har ansvaret for å gi sine barn omsorg. Dersom foreldre ikke gir barnet sitt tilstrekkelig omsorg, kan det offentlige barnevernet iverksette tiltak i familien dersom de har lovhjemmel for dette. Barnevernloven (bvl.) regulerer barnevernets adgang til og grenser for slik myndighetsutøvelse"
Barn har  rettigheter.

"Generelt kan det trekkes et skille mellom materielle og prosessuelle rettigheter. Når det ligger i regelverket en rett for barnet til å få nærmere bestemte ytelser av det offentlige, enten tjenester eller penger, er dette materielle rettigheter barnet har. Med prosessuelle rettigheter menes regler som sikrer at barnet trekkes inn i prosessen, altså regler om saksbehandlingen.""Etter bvl. § 6-3 første ledd har barnet rett til å motta informasjon og rett til å uttale seg før det tas avgjørelse i barnevernssaken. Videre innvilges barn i enkelte tilfeller partsrettigheter i medhold av bvl. § 6-3 andre ledd."

"Barnevernlovens forarbeider har presisert at spørsmålet om barns rettigheter i en barnevernssak kan deles i tre; ”barnets selvbestemmelsesrett”, ”barnets rett til å bli hørt for derved å kunne påvirke en avgjørelse” og spørsmålet ”om barnet kan utøve partsrettigheter” i saken.4 Denne oppdelingen av barns rettigheter, vil være utgangspunktet for mastergradsoppgaven."

 

"Barnekonvensjonen er rettslig bindende for medlemsstatene og ble i 2003 inkorporert i norsk rett gjennom menneskerettsloven (mnskrl.) § 2 nr. 4. Dette innebærer at barnekonvensjonen gjelder som norsk lov. Det fremgår av mnskrl. § 3 at barnekonvensjonens bestemmelser ”ved motstrid (skal) gå foran bestemmelser i annen lovgivning”. Som en naturlig følge av dette, vil bestemmelser i barnekonvensjonen som styrker barns rettigheter i en barnevernssak, redegjøres for i denne oppgaven."


 
 Svar fra  Generalsekretær i menneskerettsdomstolen i Strasbourg

 
 

Desember 2012  sendte  NKMR en rapport om omsorgsovertakelser ti sverige og  de nordiske land, og her  er svar fra Generalsekretæren:


This Report was made by 32 Nordic Law professionals.


Since the beginning of the 20th Century, Sweden and the Nordic countries all have laws which give the social welfare authorities the power to forcibly remove children from the care of their parents - on what appears to be arbitrary grounds - and place them in foster homes, or institutions, among total strangers. From 1920 to the present day, more than 300 000 children in Sweden have been removed from their homes and placed in compulsory foster care.

The statistics for Norway, Finland and Denmark are a little lower. 

Norske domsstoler i utviklingen av menneskerettene

PROFESSOR MADS ANDENÆS OG STIPENDIAT EIRIK BJØRGE, BEGGE UNIVERSITETET I OSLO:
 Hva er Høyesteretts rolle?
 
Hva er norske domstolers rolle i utviklingen av menneskerettene? Svaret beror særlig påtre forhold: Hvor langt er de bundet av menneskerettskonvensjonene? Hvordan anvender de europeiske og internasjonale domstolers praksis?

Hvor langt går de i å utvikle menneskerettene, eventuelt med støtte i norsk rettslig metode og norske verdier? I tillegg kommer grunnlovens selvstendige rolle og samspillet med menneskerettskonvensjonene.

Temaet for denne artikkelen er Høyesteretts anvendelse av Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK) og praksis fra Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD).


Artikkelen ser på hvilke krav som følger av EMK, og hva som videre følger av norsk lovgivning og Høyesteretts egen praksis. Som andre folkerettslige domstoler og organer benytter EMD en «evolutiv» eller «dynamisk» tolkingsmetode i utviklingen av europeiske menneskeretter og dessuten tradisjonelt en lære om «nasjonal skjønnsmargin». Høyesterett har ved flere anledninger diskutert hvilken rolle norsk
rettslig metode og norske verdier kan spille i saker om menneskerettene. – Enkelte harmed utgangspunkt i sin versjon av den norske rettstradisjonen tegnet et bilde der doktrinene og metodene er flertydige eller uklare.1 Høyesterett har imidlertid gjennom
sin praksis de siste ti årene avklart de fleste spørsmålene. Forskjellen mellom det enkeltehar forfektet i teorien, og de avgjørelsene som Høyesterett har avsagt, er stor. Teorien har ikke holdt tritt med praksis.

 

 
 

Underskriftkampanje

 
1897
signaturer
Signer kampanjen

Innsamlingsaksjon

Aksjonen er alene drevet av private donasjoner og bidrag. Vi garanterer at alle donasjoner blir brukt til sakens formål.

Få oppdateringer

Besøkende

508497