Spydspissaksjonen med hånden på hjertet

Lover og paragrafer

Tilbakeføring

Tilbakeføring etter barnevernlovens § 4-21

Anonymisert kjennelse  fra  Høyesterett


Det  er tydelig  at det  er problematisk for  barnevenet å se hva som er barnas beste til tross for store negative adferdsendringer som blandt annet  at barn utsetter seg selv for fare, og betenkelig at man faktisk må helt til høyesterett for å få en fornuftig løsning  på en sak.

 

Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker, Y traff 3. januar 2011 vedtak etterbarnevernloven § 4-12 første ledd bokstav a om overtakelse av omsorgen for søstrene B og C, som da var henholdsvis 14 og 10 år gamle. Etter vedtaket skulle jentene bli værende i beredskapshjem, med sikte på overføring til forsterket fosterhjem. Far ble gitt rett til samvær én gang i måneden med mulighet for tilsyn, mens mor foreløpig ikke skulle ha

samvær med jentene. Fylkesnemnda la samtidig til grunn at "den beste løsningen for disse barna på sikt vil være at de tilbakeføres til far eller eventuelt andre i sitt familienettverkmed hjelpetiltak".

 

Under saksforberedelsen for lagmannsretten kom det frem at B og C hadde reagert meget sterkt på å måtte flytte fra far, blant annet ved rømninger og atferd som ga grunn til alvorlig bekymring for at de kunne komme fysisk og psykisk til skade. Basert på utviklingen etter tingrettens dom,  fant kommunen at omsorgen nå burde tilbakeføres til far, jf. barnevernloven § 4-21. Jeg gjengir følgende fra det lagmannsretten skriver om dette i kjennelse 14. desember 2011:

Underskriftkampanje

 
1897
signaturer
Signer kampanjen

Innsamlingsaksjon

Aksjonen er alene drevet av private donasjoner og bidrag. Vi garanterer at alle donasjoner blir brukt til sakens formål.

Få oppdateringer

Besøkende

507943