Spydspissaksjonen med hånden på hjertet

Omsorgsovertakelse: Barns psykiske helse i faresonen
I  denne artikkelen finner man følgende sitat:
"Saker som er presentert i mediene, tyder også på at grove overgrep er noe som til stadighet forekommer - også når staten har omsorgen for barna. Dette burde være tilstrekkelig til at man bremset omfanget av omsorgsovertakelser og satset mer på å styrke familiens forutsetninger for å klare seg selv. Å fortsette omsorgsovertakelsespraksisen uten å reformere med den hensikt å ta barnas sikkerhet alvorlig, er både uforsvarlig og respektløst mot barn som allerede før det offentlige inngrepet ofte er ekstra sårbare. Om våre velferdsfunksjoner hadde vært innrettet på å styrke familien, ville langt færre barn ha mistet foreldrene sine."

EMK  artikkel  8 skal sikre barnas rett til familieliv, men  at vi her i landet stadig krenker  barns rettigheter og i tillegg skader  dem  psykisk er noe Norske myndigheter  velger å lukke  øynene for.

Ola Kristian Johansen, blogger og SV-politiker fra Nord-Trøndelag. Masterstudent i sosiologi og sentralstyremedlem i Mental Helse.

PLATON MENTE AT alle barn skulle vokse opp i offentlig omsorg uten å vite hvem sine foreldre var. Det regjeringsoppnevnte utvalget, som ble ledet av psykolog Magne Raundalen, er ikke helt enig: De mener dette bare skal gjelde for noen av barnevernsbarna.Mandatet til Raundalen-utvalget var at medlemmene blant annet skulle se nærmere på om det biologiske prinsipp skulle svekkes som overordnet premiss i barnevernssaker. Etter å ha lest rapporten, opplever jeg at regjeringen er i ferd med å føres bak lyset av en ensidig fremstilling av et svært komplekst tema. Det biologiske prinsippet bygger på den grunnleggende forståelsen av at barn primært skal vokse opp hos sine biologiske foreldre, og at det er viktig å kjenne sitt biologiske opphav.Å bryte reproduksjonen av negativ sosial arv, er et viktig prosjekt. I Norge var det registrert 37.300 barn med barnevernstiltak ved utgangen av 2010. Staten hadde til sammen den daglige omsorgen for 10.160 av disse barna. 3277 bodde i fosterheim utenfor sin biologiske familie, 1548 var fosterhjemsplassert i sin biologiske familie, 3522 bodde i forsterka fosterheim utenfor sin biologiske familie, 440 hadde forsterket fosterhjem i sin biologiske familie, og 1373 bodde på barnevernsinstitusjon (SSB: 2011).HØY HELSERISIKO. Magne Raundalen har tidligere uttalt at én av fem foreldre ikke er skikket til å ha omsorgen for sine barn. Tidligere forskning har vist at barnevernsbarn er mer utsatt for dødelighet og uførhet, både fysisk og psykisk enn andre barn i Norge, og at dette øker sannsynligheten for uførhet og for å stå utenfor yrkeslivet som voksen. Kun 30 prosent av barn under barnevernet klarer seg godt som voksne (Clausen & Kristoffersen, 2008). En spørreundersøkelse fra barneverninstitusjoner i Oslo indikerte at så mange som 68 prosent av barna hadde psykiske vansker (Kjelsberg & Nygren, 2004).Saker som er presentert i mediene, tyder også på at grove overgrep er noe som til stadighet forekommer - også når staten har omsorgen for barna. Dette burde være tilstrekkelig til at man bremset omfanget av omsorgsovertakelser og satset mer på å styrke familiens forutsetninger for å klare seg selv. Å fortsette omsorgsovertakelsespraksisen uten å reformere med den hensikt å ta barnas sikkerhet alvorlig, er både uforsvarlig og respektløst mot barn som allerede før det offentlige inngrepet ofte er ekstra sårbare. Om våre velferdsfunksjoner hadde vært innrettet på å styrke familien, ville langt færre barn ha mistet foreldrene sine.FORUROLIGENDE. Det er foruroligende at et regjeringsoppnevnt utvalg tar så viktige avgjørelser på et så dårlig dokumentert og menneskerettighetsstridende premiss, som at: «Forskning viser at det ikke spiller noen rolle om omsorgspersonene er biologiske foreldre, adoptivforeldre eller fosterforeldre» (Inge Kvaran, 2012). Det finnes mye internasjonal forskning som tyder på det motsatte - at biologien er viktig, og at biologien bør vektlegges dersom foreldrene kan gi forsvarlig omsorg. Dette synet er også ettertrykkelig gjenspeilet i artikkel 8 i Den europeiske menneskerettighetskommisjonen (EMK).Les resten av artikkelen ved å klikke på lenken i vedlegget under. 

Vedlegg
Access this URL (http://www.dagensmedisin.no/debatt/omsorgsovertakelse-barns-psykiske-helse-i-faresonen/)link til hele artikkelen[ ]2013-09-04 15:25
2854

Underskriftkampanje

 
1897
signaturer
Signer kampanjen

Innsamlingsaksjon

Aksjonen er alene drevet av private donasjoner og bidrag. Vi garanterer at alle donasjoner blir brukt til sakens formål.

Få oppdateringer

Besøkende

508523