Spydspissaksjonen med hånden på hjertet

Kommentarer til dokumentet ”Kvalitetssikring av saksbehandlingen i fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker”Dette er en ajourføring av en kvalitetssikringsmanual forfattet i 2001, som nå skulle oppdateres etter endringene i tvisteloven fra 2008. Arbeidet ble avsluttet i 2010. Målgruppen er fylkesnemndledere, og målet er en bedre og mer ensartet saksbehandling i fylkesnemndene. Det er lagt vekt på aktiv saksstyring, slik at omfang og ressursinnsats er tilpasset sakens behov. Den gir også en god oversikt over de paragrafer, forskrifter og lovforarbeider som styrer fylkesnemndas saksbehandling. Der barnevernloven og tvisteloven ikke har klare nok retningslinjer, tar dokumentet mål av saksbehandlingsreglene for domstolene. Men kvalitetssikringsdokumentet er ikke en lov man kan påberope seg.

Barneverntjenesten har også nytte av å lese manualen, for å forbedre skriving av begjæringer, bevisføring etc. Det er fylkesnemndas oppgave å veilede barnevernet.

Kommentarene i denne artikkelen omhandler den private parts innflytelsesmuligheter.

GENERELT
Fylkesnemnd skal finne ut hva de omtvistelige punktene er, hvordan partene begrunner sitt syn, bestemme vedtak og begrunne. Til dette brukes dokumenter og vitner. Den private part burde lese saksdokumentene nøye og finne ut hva de ikke er enig i, og finne motargumenter, eventuelt underbygget av vitner og dokumenter. Alt som har innflytelse på sakens omfang og administrasjon, burde tilflyte fylkesnemndsleder så fort som mulig. Det gjør et godt inntrykk om vitnene kommer til rett tidspunkt, holder seg til spørsmålene, og hvis partene holder seg til tidsskjemaet. Flere eksempler er nevnt nede.

Fylkesnemndsleder prøver å vise ”alle aktørene i fylkesnemndssaker den nødvendige hensynsfullhet, forståelse og respekt. Dette gjelder særlig i forhold til de private parter – det er dem og deres barn våre saker gjelder.”(s.24) Det tjener ikke saken om man behandler nemnda eller motparten respektløst.

UTVIDET NEMD
Utvidet nemnd er omhandlet i punkt 3.6.2, side 37-39. Fylkesnemndsleder kan ved vanskelige saker bestemme at saken skal gå for en nemnd bestående av fem medlemmer istedenfor de vanlige tre. Det kan være aktuelt når flere fagområder er berørt. Følgende eksempler er nevnt:

”For eksempel kan det være behov for voksenpsykiater for å vurdere en omstridt psykisk lidelse hos en forelder, mens annen fagkyndighet kan være nødvendig for å klargjøre lidelsens betydning for barnets omsorgssituasjon.

Dersom det er flere mulige årsaker til samme atferd, kan det være behov for å ha flere typer fagkyndighet for å belyse de ulike årsakene. Et ikke upraktisk eksempel er at barneverntjenesten har en oppvekstforankret forklaring på barnets problematferd, mens de private parter mener barnets atferd har biologiske/medisinske årsaker. "

Også når det er tvil om sakens resultat, for eksempel når saken tidligere har sørget for dissens, og gått for utvidet nemnd, vil fylkesnemndsleder vurdere utvidet nemnd.

I disse tilfellene kan den private part allerede ved tilsvar foreslå utvidet nemnd, alternativt å oppnevne ekstra sakkyndig, eller føre egen sakkyndig som vitne. Jo tidligere fylkesnemndsleder kan vurdere omfanget av saken, dess bedre.

PARTSFORKLARINGENE
I partsforklaringen skal man påpeke det man er uenig med, punkt for punkt, og begrunne sitt syn. Selv om den private part vil få tilstrekkelig med tid, lønner det seg å ha hovedpunktene klare for seg. Hvis man føler seg for provosert til å fortsette, er det mulig å ta en pause, og la advokaten forklare videre. Inntrykket fylkesnemnda får av foreldrene, teller også.

I punkt 4.11.5, side 61, står det ”Det er viktig at det settes av tilstrekkelig tid til partsforklaringene. Erfarings­messig vil det kunne være en god investering å bruke en del tid på private parters forklaring, fordi det ofte kommer fram trekk ved personligheten og andre omstendigheter som kaster atskillig lys over problemstillingene i saken. Mange private parter har dessuten et stort behov for å få ’snakke ut’ om sitt syn på saken. Dermed blir det viktig at de føler at de har kommet skikkelig til orde før avgjørelsen i fylkesnemnda treffes”

Den private part vil også få noen ord ved slutten av forhandlingsmøtet, her gjelder det å fatte seg kort, se punkt 4.15 i kvalitetssikringsmanualen.

UNDERSKRIFTER
Ifølge punkt 5.4., s.74, blir vedtak og undervedtak underskrevet av alle nemndsmedlemmer. Det er irrelevant hvor mange underskrifter som står på kopien man får i posten, så lenge originalen(e) har underskrift.


GODKJENNING AV MIDLERTIDIGE VEDTAK
Det er omhandlet i punkt 6 i kvalitetssikringsmanualen. Bvl §7-22 krever godkjenning etter maks 48 timer, men er vedtaket ikke meldt til fylkesnemnd for godkjenning innen den tid, faller ikke vedtaket bort av den grunn. Det har vært diskutert i Ot.prp. nr 76 (2005-06) s 95: ”Departementet finner ikke grunn til å følge opp utvalgets forslag om at vedtaket faller bort dersom det går mer enn tre dager fra det ble effektuert til det sendes.”

Ved godkjenningen foreligger som regel bare barnevernets sparsomme opplysninger, og blir derfor ofte en formalitet. Er foreldrene raske, kan de rekke å sende inn opplysninger før fylkesnemnda har godkjent vedtaket. Hvis man ikke får det til, får man anledning til å klage på det midlertidige vedtaket. Klager på plasseringssted alene (”hvorfor i beredskapshjem istedenfor hos min eks?”) vil ikke bli tatt hensyn til (punkt 7). Etter avslått klage går saken til vanlig fylkesnemndsbehandling.

Vedlegg punkt 4 til kvalitetssikringsmanualen har en sjekkliste som fylkesnemndsleder kan bruke ved godkjenning. Noen av punktene er det mulig å bygge sin klage på, for eksempel:

  • ”En nærmere begrunnelse for hvorfor barnet kan bli 'vesentlig skadelidende' ved å forbli i hjemmet. - Vær oppmerksom på at 'vesentlig skadelidende' er et sterkt uttrykk. Det skal mye til før lovens vilkår anses oppfylt; det er verken tilstrekkelig eller nødvendig at de lovbestemte vilkårene for omsorgsovertakelse foreligger”
  • ”Om hjelpetiltak har vært satt inn tidligere, i så fall hvilke tiltak, og om barneverntjenesten har vurdert om hjelpetiltak kan settes inn nå og erstatte en tvangsplassering”

    ”Om plassering av barnet kan skje (frivillig) hos slektninger eller andre i familiens nettverk etter lovens § 4-7, d.v.s. uten at det skjer som ordinært hjelpetiltak (se punkt 13) eller som tvangsvedtak”

HABILITET
Habilitet er omhandlet i punkt 8 i kvalitetssikringsmanualen. Habiliteten til fylkesnemndsleder og medlemmer følger domstolloven kapittel 6. Den er underlagt stadig rettslig prøving, som igjen har innflytelse på fylkesnemnda. Etter bvl §7-6 (2) er et fylkesnemndsmedlem ikke automatisk inhabil etter å ha deltatt i en sak med de samme parter. Dette er likevel avhengig av det konkrete tilfelle. Hvis et medlem har lagt veldig vekt på de dystre fremtidsutsiktene ved et omsorgsvedtak, er hun/han muligens forutinntatt når samværs- og tilbakeføringssaker behandles. Flere eksempler er listet i punkt 8.3.2.1., side 99-101.


Når et fagkyndig medlem veileder barnevernstjenesten i den aktuelle kommunen og på samme tidspunkt som saken, er det inhabil. Også når medlemmet har hatt en ikke ubetydelig del av inntekten fra den kommunen og det er forventet å få flere oppdrag, kan man reise habilitets­spørsmålet.

Sammensetningen av fylkesnemnd blir kunngjort i god tid før forhandlingsmøtet. Jo tidligere partene kommer med innsigelser mot habiliteten av medlemmer, dess større sjanse har de for å få gjennomslag. Den siste sjanse er under forhandlingsmøtet, men da må man ha veldig gode grunner for å få byttet ut et medlem.

M.O.


Relaterte artikler:
Sakkyndighet går på rettssikkerheten løs
Kunnskapsmangel - ødelegger barn for livet!
Avdekker barnevernets skjulte språkmakt
En viktig beskjed til alle ansatte i barnevernet
FAKTAPUNKTER BARNEVERNSAKSJONEN.no PDF
Forskningsrapport fra NIBR - Norsk Institutt for By og Regionsforskning
Om ekspertise, erfaring og kompetanse!
Omsorgsovertakelse: Barns psykiske helse i faresonen
Overgrep i barnevernet, 52 dommer, minst 1500 ofre

4300
Kategori:
Kvalitetssikring

Underskriftkampanje

 
1897
signaturer
Signer kampanjen

Innsamlingsaksjon

Aksjonen er alene drevet av private donasjoner og bidrag. Vi garanterer at alle donasjoner blir brukt til sakens formål.

Få oppdateringer

Besøkende

508549