Spydspissaksjonen med hånden på hjertet

Kvalitetssikring

Trumfkort og puslespill - Barnevernets argumentasjon


Trumfkort og puslespill: Hvordan barnevernstjenesten argumenterer rundt omsorgssvikt

 

Norsk institutt for forskning om oppvekst,velferd og aldring NOVA laget i 2005 en rapport. Den er en hyllest til Karin Killèn og et jubileumstidsskrift for henne (rapport 7/05)

 


Når man kommer til del III i rapporten finner man følgende:
 

Trumfkort og puslespill:

Hvordan barnevernstjenesten argumenterer om omsorgssvikt

Kommentarer til dokumentet ”Kvalitetssikring av saksbehandlingen i fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker”Dette er en ajourføring av en kvalitetssikringsmanual forfattet i 2001, som nå skulle oppdateres etter endringene i tvisteloven fra 2008. Arbeidet ble avsluttet i 2010. Målgruppen er fylkesnemndledere, og målet er en bedre og mer ensartet saksbehandling i fylkesnemndene. Det er lagt vekt på aktiv saksstyring, slik at omfang og ressursinnsats er tilpasset sakens behov. Den gir også en god oversikt over de paragrafer, forskrifter og lovforarbeider som styrer fylkesnemndas saksbehandling. Der barnevernloven og tvisteloven ikke har klare nok retningslinjer, tar dokumentet mål av saksbehandlingsreglene for domstolene. Men kvalitetssikringsdokumentet er ikke en lov man kan påberope seg.

Barneverntjenesten har også nytte av å lese manualen, for å forbedre skriving av begjæringer, bevisføring etc. Det er fylkesnemndas oppgave å veilede barnevernet.

Kommentarene i denne artikkelen omhandler den private parts innflytelsesmuligheter.

Kunnskapsmangel - ødelegger barn for livet!

 

 

Det offentlige systemet vi har for å møte barns behov ved samlivsbrudd har alvorlige mangler. I de mest kompliserte barnefordelingssaker, der konfliktnivået er høyest, viser gjennomgang av forskningen at kunnskapen ute blant meklere, barnevern, sakkyndige og dommere er minst! 

Der man virkelig trenger kunnskap om kompliserte psykologiske mekanismer, svikter det fundamentalt. I de saker der foreldrene stort sett kommer til enighet, lavkonfliktsakene, fungerer dagens bistand til barnefordelingssaker i det alt vesentlige greit. På denne lavkonflikt gruppen brukes det enorme ressurser, på  høykonfliktgruppen kommer de fleste gjennomgående til kort. Ja, man ser stadig oftere eksempler der ”hjelpeapparatet” gjør vondt værre for barna i høykonfliktgruppen.

Underskriftkampanje

 
1897
signaturer
Signer kampanjen

Innsamlingsaksjon

Aksjonen er alene drevet av private donasjoner og bidrag. Vi garanterer at alle donasjoner blir brukt til sakens formål.

Få oppdateringer

Besøkende

508557