Spydspissaksjonen med hånden på hjertet

Barnevernet vil ikke se, snakke, høre

Litteraturliste- fosterhjem

Litteraturoversikt fosterhjemsarbeid https://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.brusetkollen.no/?artID=619 https://twitter.com/share?text=Litteraturoversikt fosterhjemsarbeid&url=http://www.brusetkollen.no/?artID=619 https://m.google.com/app/plus/x/?v=compose&content=Litteraturoversikt fosterhjemsarbeid http://http://www.brusetkollen.no/?artID=619 mailto:?subject=Litteraturoversikt fosterhjemsarbeid&body=Sjekk denne lenken: http://www.brusetkollen.no/?artID=619 http://www.brusetkollen.no/?artID=619&print=1 Litteraturoversikt for fosterhjemsarbeid er utarbeidet av Hege Sundt for Norsk Fosterhjemsforening. Oversikten er utgitt med økonomisk støtte fra Barne- og likestillingsdepartementet. Utgitt i 2010. Forord Målsettingen med dette heftet er å gi en oversikt over aktuell litteratur innenfor fosterhjemsomsorgen i Norge. Målgruppen er i første rekke fosterforeldre, familiehjem, beredskapshjem og tilsynsførere. Ansatte i barnevernet og andre som kommer i kontakt med fosterbarn kan også ha nytte av oversikten. Litteraturoversikten presenterer i hovedsak litteratur fra Norge utgitt etter 2000. Noen forskningsrapporter fra Sverige og Danmark er også tatt med. Dette er på ingen måte en uttømmende oversikt over all litteratur som kan være relevant for fosterforeldre, men er valgt ut fra hva fosterforeldre har sagt har vært aktuelt for dem og litteratur som brukes av ansatte i barnevernet i Norge. De fleste fosterforeldre har en travel hverdag og det er derfor lagt vekt på å presentere ulike artikler i tillegg til bøker og forskningsrapporter. Hege Sundt Oslo, 15. januar 2010 Innhold Del I Introduksjon, lovverk, forskning, hånd- og metodebøker 1. Fosterhjemsomsorgen, sentrale bøker og tidsskrifter 2. Lovverk, forskrifter, retningslinjer, rutinehåndbøker, veiledere og brosjyrer 3. Om barnevernloven og Barnekonvensjonen 4. Forskning om hvordan det går med fosterbarna Del II Fosterbarna 5. Noen utvalgte publikasjoner om hva det vil si å være fosterbarn 6. Omsorgssvikt og tilknytningsvansker 7. Om sorg og sinne hos fosterbarnet 8. Barnevernsbarns fortellinger 9. Små barn i fosterhjem 10. Ungdom i fosterhjem – ungdom med atferdsproblemer 11. Ettervern; barneverntiltak for 18- 23 åringene 12. Fosterbarn med etnisk minoritetsbakgrunn 13. Fosterbarn med nedsatt funksjonsevne (psykisk utviklingshemning) 14. Fosterbarn utsatt for seksuelle overgrep Del III Fosterbarnas foreldre og opprinnelsesfamilie 15. Fosterbarnas foreldre 16. Kontakt og samvær med foreldre 17. Foreldre med rusproblematikk og/eller foreldre som er psykisk syke Del IV Fosterhjem - fosterfamilien 18. Generelt om fosterhjem 19. Rekruttering av fosterforeldre og søskenplassering 20. Ulike typer fosterhjem 21. Oppfølging av fosterfamilien (opplæring, veiledning, mm) 22. Fostersøsken 23. Tilsyn for barn i fosterhjem 24. Kommunikasjon med barn 25. Bøker og filmer for barn og ungdom – livsbøker 26. Barnehage og skole Del V Avslutning av fosterhjemsoppholdet 27. Tilbakeføring til foreldrene 28. Adopsjon av fosterbarn Litteraturliste Webadresser Del I Introduksjon, lovverk, forskning, hånd- og metodebøker 1. Fosterhjemsomsorgen; sentrale bøker og tidsskrifter Fosterhjemshåndboka Johansson, Morten og Sundt, Hege (red.) (2007). Fosterhjemshåndboka. 4. utgave Oslo: Kommuneforlaget Sundt, Hege (red.) (2010). Fosterhjemshåndboka. 5. utgave Oslo: Kommuneforlaget (utgis første halvår av 2010). Denne håndboka ble utgitt første gang i 1994 og var et samarbeid mellom Norsk Fosterhjemsforening, Kommuneforlaget og Barne- og likestillingsdepartementet. Håndboka som skal være et oppslagsverk for fosterforeldre, gir en presentasjon av de mest sentrale bestemmelsene i lovverk, forskrifter, retningslinjer og rundskriv. Den følger alle faser i en fosterhjemsplassering; fra planlegging og forberedelse, plassering, oppfølging, til flytting fra fosterhjemmet og avslutning av fosterhjemsforholdet. 5. utgaven er organisert noe annerledes enn tidligere utgaver. Den er delt inn i seks hovedbolker. 1. Fosterhjemsomsorgen – rammer og organisering 2. Planleggings- og forberedelsesfasen 3. Etablerings- og plasseringsfasen 4. Oppfølgingsfasen 5. Flytte- og avslutningsfasen 6. Fosterbarna Nye kapitler i femte utgaven er: · Når barn skal flytte av Vigdis Bunkholdt · Relasjonen mellom saksbehandler og fosterforeldre av Kristin Eimhjellen · Fosterbarnas foreldre av Hege Sundt · Fosterbarnets rettigheter av Hege Sundt · Barnehage, skole og SFO av Aase Midkiff I denne litteraturoversikten presenteres i hovedsak den siste utgaven, Hvis ikke annet er spesifisert er de ulike kapitelene skrevet av Hege Sundt. Fosterhjemsarbeid. Fra rekruttering til tilbakeføring Vigdis Bunkholdt (2010), 3. utgave. Oslo: Gyldendal Akademisk. Denne boken er en metodebok for barnevernsarbeidere som ble utgitt første gang i 1999. Den følger arbeidsprosessene fra rekruttering av fosterhjem til utflytting fra fosterhjem. Boka bygger på kunnskap basert på erfaringer fra praksis og på forskning om fosterhjemsplasseringer. Utfordringene til både fosterforeldre, fosterbarn og barnevernsarbeidere blir drøftet, og boka gir innspill til hvordan en skal forholde seg til forskjellige situasjoner. Innhold: 1. Fosterhjem – noen generelle betraktninger 2. Administrasjon og juridiske rammer 3. Rekruttering og opplæring av fosterfamilier 4. Hvem skal hvor? 5. Flyttingen og tiden etter 6. Samvær og kontakt 7. Forhold som påvirker stabiliteten ved fosterhjemsplasseringer 8. Adopsjon 9. Tilbakeføring 10. Ungdom i fosterhjem 11. Fosterbarn som voksne Slik fosterforeldrene ser det. Havik, Toril (1996). Slik fosterforeldrene ser det. Resultater fra en kartleggingsstudie. Skriftserien 96: 3. Bergen: Barnevernets Kompetansesenter på Vestlandet Havik, Toril (2007). Slik fosterforeldre ser det – II. Resultat fra en kartleggingsstudie i 2005. Skriftserien 07: 1. Bergen: Unifob helse, Barnevernets utviklingssenter på Vestlandet Havik, T. (2006). Slik fosterforeldre ser det. De første resultat fra kartleggingsundersøkelse. Fosterhjemskontakt, nr. 4, side 4-9. Barnevernets utviklingssenter på Vestlandet ved Toril Havik har foretatt to store kartleggingsstudier. Hver fjerde fosterfamilie fikk tilsendt et omfattende intervjuskjema. I siste undersøkelse (i 2005) var det en svarprosent på 73 %. Rapportene gir oversikt over hvem som er fosterfamilier og fosterbarn, om fosterbarns problemomfang, om barneverntjenestens oppfølging, forsterkningstiltak, samvær og relasjoner mellom de sentrale aktører. Barn utenfor hjemmet. Flytting i barnevernets regi Backe-Hansen, Elisabeth (red.) (2003). Oslo: Gyldendal Akademisk Dette er en antologi som presenterer ulik forskning fra Norge om barn og unge som flytter fra foreldrene sine. De ulike kapitlene er: · Andenæs, Agnes og Skollerud, K. Flytting i offentlig regi · Christiansen, Øivin og Havnen, Karin. Plassering utenfor hjemmet – sammenbrudd eller gjennombrudd? · Bache-Hansen, Elisabeth. Rettferdiggjøring av omsorgsovertakelse · Havik, Toril. Barnevernsbarna i skolen – hvordan har de det egentlig? Barnas, foreldrenes og klassestyrerens oppfatninger · Havik, Toril og Moldestad, Bente. Samvær og samarbeid · Fransson, Elisabeth. Moderskap: En inngang til ”det nye livet” – et diskursanalytisk perspektiv · Helgeland, Ingeborg Marie. Ungdom med atferdsvansker – hvordan går det med dem som 30- åringer? · Ulvik, Oddbjørg Skjær. Penger, kjærlighet og arbeid: Et kulturpsykologisk perspektiv på fosterforeldreskap · Tjelflaat, Toril. Barneverninstitusjonen – en arena for omsorg? · Clausen, Sten-Erik. Plasseringer utenfor hjemmet på 1990-tallet · Kristofersen, Lars. Barn og unge i fosterhjem og institusjoner i 1990-årene: Hvorfor avsluttes tiltakene? · Backe-Hansen, Elisabeth. Andre perspektiver på barnevernets omsorgsarbeid? Praktisk barnevernarbeid Bunkholdt, Vigdis og Sandbæk, Mona (2008). 5. utgave. Oslo: Gyldendal Akademisk Denne boka er en oppslagsbok for barnevernsarbeidere som kom ut første gang i 1984. Metoder for barnevernsarbeidet og ulike situasjoner fra praksis presenteres og drøftes. Del 4 Tiltak utenfor hjemmet inneholder kapitler om plassering av barn, kriterier for omsorgsovertakelse, planarbeid, hva som kjennetegner barn som flytter, om atskillelse, samværsordninger og tilbakeføring. Fosterhjemskontakt Norsk Fosterhjemsforenings utgir tidsskriftet Fosterhjemskontakt som kommer ut seks ganger i året. Tidsskriftet inneholder artikler og reportasjer om fosterbarn, fosterfamilien og barnevernet. Fagartikler som har stått på trykk fra 2000 til og med 2009 er tatt med i denne oversikten. Abonnement og enkeltnummer kan bestilles via www.fosterhjemsforening.no og på telefon til Norsk Fosterhjemsforening, 23 31 54 00. Tidsskriftet Norges barnevern Norsk Barnevernsamband eier tidsskriftet Norges barnevern som utgis fire ganger i året og inneholder fagartikler om barnevernsarbeidet i Norge. Fra 2009 utgis tidsskriftet av Universitetsforlaget. Fagartikler de siste årene om fosterbarn er tatt med i denne oversikten. www.barnevernsambandet.no www.universitetsforlaget.no/tnb www.idunn.no (oversikt over tidsskrifter) 2. Lovverk, forskrifter, retningslinjer, rutinehåndbøker, veiledere og brosjyrer Barnevernloven: Lov av 17. juli 1992 nr. 100 om barneverntjenester (barnevernloven) (siste endring fra juni 2009). I Retningslinjer for fosterhjem (se under) finnes en oversikt over aktuelle lovhjemler om fosterbarn. Forskrift om fosterhjem: Barne- og familiedepartementet (2003). Forskrift om fosterhjem av 18. desember 2003 med hjemmel i lov av 17. juli 1992 nr. 100 om barneverntjenester § 4-22 tredje ledd (endring i § 4 i januar 2009) Norske lover og forskrifter finnes på www.lovdata.no Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Publikasjonene finnes på www.regjeringen.no/bld. Se under ”Dokumenter”. Barne- og likestillings- og inkluderingsdepartementet het fra 2006-2009; Barne- og likestillingsdepartementet. Fra 1991-2005 het det Barne- og familiedepartementet. Retningslinjer: Barne- og familiedepartementet (2004). Retningslinjer for fosterhjem. Retningslinjer av 15. juli 2004 til lov om barneverntjenester av 17. juli 1992 nr. 100. Q-1072 B Barne- og familiedepartementet (2002). Saksbehandling i barneverntjenesten. Retningslinjer av 1. november 1995 til lov om barneverntjenester av 17. juli 1992 nr. 100, revidert mars 2002. Q-1036 Rutinehåndbøker: Barne- og likestillingsdepartementet (2006). Rutinehåndbok for barneverntjenesten i kommunene 03/2006 Q-1101 B – Kapittel 10 Tiltak for ungdom over 18 år Barne- og likestillingsdepartementet (2006). Rutinehåndbok for kommunenes arbeid med fosterhjem 03/2006 Q-1102 B. Veiledere: Barne- og likestillingsdepartementet (2006). Tilsynsfører i fosterhjem – en veileder 03/2006 Q-1103B Barne- og likestillingsdepartementet (2006). Tiltaksplaner og omsorgsplaner i barneverntjenesten – en veileder 03/2006 Q-1104 B Barne- og likestillingsdepartementet (2009). Snakk med meg! En veileder om å snakke med barn i barnevernet. Q-1156B Barne- og likestillingsdepartementet (2009). Snakk med meg! Samtaler med barn i barnevernet. Film.Q-1156B Barne- og likestillingsdepartementet (2009). Oppfølging av foreldre med barn/ungdom plassert i fosterhjem eller på institusjon. Veileder Q-1157 B Rundskriv: Barne- og familiedepartementet (2005). Barnevernet og taushetsplikten, opplysningsretten og opplysningsplikten. Rundskriv Q-24, mars 2005 Barne- og likestillingsdepartementet (2007). Oppgave- og ansvarsfordeling mellom kommuner og statlige barnevernmyndigheter – herunder om betalingsordninger i barnevernet. Rundskriv Q-06/2007 (økonomiske ansvaret mellom kommune og stat) Avtaler og kontrakter: Barne- og familiedepartementet (1999). Avtale mellom barneverntjenesten og fosterforeldre etter vedtak om omsorgsovertakelser. Q-0223 (Fosterhjemsavtalen, ny utgave er forventet i 2010). Barne- og familiedepartementet (1999). Fosterhjemsavtale – nytt avtaleskjema. Brev til landets kommuner, fylkesmenn mfl. 16.11.99. Barne- og likestillingsdepartementet (2009). Standardkontrakter for familie- og beredskapshjem. Fra Barne-, ungdoms og familieetaten (Bufetat)/ Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir): Disse brosjyrer og rutiner på Bufetats hjemmeside; www.bufetat.no Eller på Bufetats og Oslo kommunes egen fosterhjemsside: www.fosterhjem.no Brosjyrer for fosterbarna: Bufetat (2007). Til deg som bor i fosterhjem, 0–12 år. Heftet finnes på samisk, nynorsk og bokmål. Bufetat (2007). Til deg som bor i fosterhjem, 13–18 år. Heftetfinnes på samisk, nynorsk og bokmål. Brosjyrer for kommende fosterforeldre og tilsynsførere: Bufetat (udatert). PRIDE. Brosjyre Bufdir (2007). Vil du jobbe med barn som bor i fosterhjem? Da er kanskje oppdrag som tilsynsfører noe for deg! Heftet finnes på samisk, nynorsk og bokmål Bufdir (2009). Fosterbarn er som alle andre barn. Forskjellige. Brosjyre Rutiner: Bufdir (2009). Rutiner for forebygging og håndtering av mistanke om fysiske og seksuelle overgrep og grenseoverskridende atferd mot barn og ungdommer ifosterhjem. Rutiner til fosterforeldre Bufdir (2009). Rutiner for forebygging og håndtering av mistanke om fysiske og seksuelle overgrep og grenseoverskridende atferd mot barn og ungdommer ifosterhjem. Rutiner til statlig og kommunalt tjenestenivå Bufdir (2009). Rutiner for møte etter avsluttet fosterhjemsplassering (finnes på www.fosterhjemsforening.no ) Fra KS (Kommunesektorens interesse og arbeidsgiverorganisasjon) KS gir årlig ut et rundskriv med veiledende satser for den kommunale barneverntjenesten KS (2009). Veiledende satser for fosterhjem og besøkshjem fra 1. juli 2009. Rundskriv nr. 1/09. www.ks.no Fosterhjemshåndboka (Sundt, (red.), 2010) inneholder en oversikt over lover, forskrifter, retningslinjer og rundskriv som berører fosterbarn og det å være fosterforeldre. 3. Om barnevernloven og Barnekonvensjonen De mest sentrale bøker om barnevernloven og som brukes av ansatte i barneverntjenesten er: Lindboe, Knut (2008). Barnevernrett. 5. utgave. Oslo: Universitetsforlaget Lindboe, Knut (2009). Barnevernloven. 6. utgave. Oslo: Gyldendal Akademisk Ofstad, Kari og Skard, Randi (2009). Barnevernloven med kommentarer. 5. utgave. Oslo: Gyldendal Akademisk Holmstedt, Marie-Louise (red.) (2009). Barnevern 2009-2011 Lover, forskrifter, retningslinjer, rundskriv, departementsuttalelser, avtaleskjemaer, registre Stray Vyrje & Co DA Advokatfirma (www.strayvyrje.no/utgivelser/barnevern-2009-2011/) Andre aktuelle publikasjoner er: Tellefsen, Marianne og Holgersen, Gudrun (2006). Barnet og loven i utdrag. Oslo:Kommuneforlaget Tjomsland, Steinar (2003). Barnevern og omsorgsovertakelse. Oslo:Kommuneforlaget Kjønstad, Asbjørn (2009). Taushetsplikt om barn. Kommunikasjon og samarbeid mellom helseetaten, skoleetaten, sosialtjenesten og barnevernet.Oslo:Kommuneforlaget Larsen, Mette Yvonne (2004). Barnets rettslige stilling i barnevernloven og barneloven. I Havik, T. mfl. (red.): Barnevernet - forutsetninger og gjennomføring.Oslo: Universitetsforlaget Lassen, Rikke (2004). Barns rettigheter under saksbehandlingen i barnevernssaker, herunder retten til å bli hørt. Fosterhjemskontakt, nr. 6, side 4–6. I den senere år har barns rettigheter og Barnekonvensjonen fått en mye større rolle og betydning i barnevernet. FNs konvensjon om barnets rettigheter. Vedtatt av De forente nasjoner 20. november 1989. Ratifisert av Norge 8. januar 1991 (www.barneombudet.no) Høstmælingen, Njål mfl. (red.) (2008). Barnekonvensjonen. Barnets rettigheter i Norge. Oslo: Universitetsforlaget Aktuelle kapitler er: Sandberg, Kirsten. Barns rett til å bli hørt Lassen, Rikke og Stang, Elisabeth Gording. Barns rett til familie og omsorg, særlig om barnevernet Forlaget Gyldendal Akademiske har fra 2003 gitt ut; Tidsskriftet for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål (FAB) – se www.idunn.no 4. Forskning om hvordan det går med fosterbarna Backe-Hansen, Elisabeth (red.) (2003). Barn utenfor hjemmet. Flytting i barnevernets regi. Oslo: Gyldendal Akademisk – se kapittel 1 i denne oversikten. Backe-Hansen, Elisabeth (red.) (2009). Hvordan motvirke og forebygge utilsiktet flytting fra fosterhjem? Nasjonalt bibliotek for barnevern og familievern, Bufetat (www.bufetat.no) Bunkholdt, Vigdis (2005). Hvordan går det med barnevernsbarna som voksne? Fosterhjemskontakt, nr. 6, side 9-13. Bunkholdt, Vigdis og Sandbæk, Mona (2008). Praktisk barnevernarbeid. 5. utgave. Oslo: Gyldendal Akademisk Bunkholdt, Vigdis (2010). Fosterhjemsarbeid. Fra rekruttering til tilbakeføring. 3. utgave. Oslo: Gyldendal Akademisk Clausen, Sten-Erik og Kristofersen, Lars B. (2008). Barnevernsklienter i Norge 1990–2005. En longitudinell studie. Rapport nr. 3. Oslo: NOVA Clausen, Sten-Erik og Kristofersen, L.B. (2008). Barnevern og sosialhjelp. Notat 3/08. Oslo: NOVA Hassel, Karin, Havik, Toril og Poulsson, Anne (2003). Endelig avklaring? Fosterhjemskontakt, nr. 4, side 22-26. Havik, Toril og Backe-Hansen, Elisabeth (1998). Kunnskapsstatus for fosterhjemsarbeidet. Skriftserien 98: 3. Bergen: Barnevernets utviklingssenter på Vestlandet, NOVA Havik, Toril, Hassel, Karen og Poulsson, Anne (2003). Hjem igjen? En analyse av fylkesnemndas vedtak etter barnevernloven paragraf 4-21. Skriftserien 03: 1. Bergen: Barnevernets utviklingssenter på Vestlandet Havik, Toril (2007). Slik fosterforeldre ser det – II. Resultat fra en kartleggingsstudie i 2005 Skriftserien 07: 1. Bergen: Unifob helse, Barnevernets utviklingssenter på Vestlandet Havik, Toril og Christiansen, Øivin (2009). Plassert av barnevernet – Får barnet en situasjon preget av stabilitet? Tidsskriftet Norges barnevern, nr. 1, side 28-29. Helgeland, Ingeborg Marie (2007). Unge med atferdsvansker blir voksne. Hvordan kommer de inn i et positivt spor? Oslo: Unipub Hodnekvam, Aud (2004). Varer fosterheimsplasseringar den tida barnet treng det? Tidsskriftet Norges barnevern, nr. 3, side 29-35. Kristofersen, Lars B. (2005). Barnevernbarnas helse. Uførhet og dødelighet i perioden 1990–2002. Rapport nr. 12. Oslo: NIBR Sundt, Hege (red.) (2010). Fosterhjemshåndboka. 5. utgave Oslo: Kommuneforlaget En oversikt over forskningsprosjekter i regi av Bufdir finnes: www.bufetat.no Nettbasert kanal for formidling fra norsk og internasjonal forskning: www.forskning.no Forskningsinstitutter med forskning om barnevern/fosterbarn: Atferdssenteret: Barn og unge med atferdsproblem, behandlingsmetoder PMTO, MST, MTFC, MultifunC: www.atferdsenteret.no Barnevernets utviklingssenter i Midt-Norge – NTNU Samfunnsforskning: www.ntnusamfunnsforskning.no Barnevernets utviklingssenter i Nord-Norge: www.bvunn.no Barnevernets utviklingssenter på Vestlandet: www.unifofobhelse.no EKUP; enhet for kognitiv utviklingspsykologi ved Universitetet i Oslo, psykologisk institutt: www.psykologi.uio.no/forskning/EKUP Høgskolen i Oslo, avd. SAM, forskning: www.hio.no/enheter/avdeling_for-samfunnsfag/forskning_og_utvikling/sosialfor. NOVA – norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring: www.nova.no RBup Nord, Universitetet i Tromsø: www.rbup.no Dansk forskning: Socialforskningsinstituttet i Danmark: www.sfi.dk Egelund, Tine og Hestbæk, Anne Dorthe (2003). Anbringelse af børn og unge uden for hjemmet. En forskninsgoversigt. 03:04. København: Socialforskningsinstituttet Egelund, Tine (2006). Sammenbrudd i anbringelser. 06:01. København: Socialforskningsinstituttet Egelund, Tine, Hestbæk, Anne Dorthe mfl. (2008). Anbragte børns udvikling og vilkår. Resultater fra SFIs forløbsundersøgelser af årgang 1995. 08:23.København SFI- Det Nationale Forskningscenter for Velfærd Egelund, T., Christensen, P.C., Jakobsen, T.B., Jensen T.G. og Olsen R.F. (2009). Anbragte børn og unge. En forskningsoversigt. 07:2009. Arbeidspapir. København SFI- Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, Forskningsafdelingen for børn og familie Socialforskningsinstituttet i Danmark Svensk forskning: Socialstyrelsen i Sverige www.socialstyrelsen.se Andersson, Gunvor (2004). Barn med tidlige erfaringer med offentlig omsorg – hvordan går det med dem? Fosterhjemskontakt, nr. 1, side 8-9. Andersson, Gunvor (2008). Utsatt barndom – olika vuxenliv – ett longitudinelt forskningsprojekt om barn i samhällsvård. Rapport 2008.2 Stockholm: Stiftelsen Allmänna Barnhuset, Gunvor Andersson har skrevet en rekke artikler og bøker om av barn plassert i fosterhjem (se Lunds Universitets publikasjoner: www.lu.se). Vinnerljung, Bo (1996). Fosterbarn som vuxna. Arkiv förlag. Lund Del II Fosterbarna 5. Noen utvalgte publikasjoner om hva det vil si å være fosterbarn Bache-Hansen, Elisabeth (2008). Fosterbarn – skole. I Helgeland, I. (red.). Forebyggende arbeid i skolen. Om barn med sosiale og emosjonelle vansker. Oslo: Kommuneforlaget Follesø, Reidun (red.) (2006). Sammen om barnevern. Enestående fortellinger, felles utfordringer. Oslo: Universitetsforlaget Havik, Toril (2002). Et barns reise til fosterhjem - behov, tanker, følelser Fosterhjemskontakt, nr. 7, side 24- 30. Havik, Toril (2007). Slik fosterforeldre ser det – II. Resultat fra en kartleggingsstudie i 2005. Skriftserien 07: 1. Bergen: Unifob helse, Barnevernets utviklingssenter på Vestlandet Moldestad, Bente (2004). Barn i fosterhjem. Hvem er de og hvordan har de det? Fosterhjemskontakt, nr. 2, side 10-17. Moldestad, Bente (2004). Barnet som aktør. Aktuelle dilemma. Fosterhjemskontakt, nr. 5, side 24-28. 6. Omsorgssvikt og tilknytningsvansker Anke, Teija (2007). Tilknytning mellom fosterbarn og fosterforeldre: et behandlingsperspektiv. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, nr. 10, side 1230-1238. Bunkholdt, Vigdis (2002). Om tilknytning og tilknytningsproblemer - særlig sett i forhold til barn som flytter i fosterhjem, Fosterhjemskontakt, nr. 1, side 24-29. Bunkholdt, Vigdis (2003). Tilknytning og tilknytningsproblemer. Temahefte nr. 16. Norsk Fosterhjemsforening Bunkholdt, Vigdis (2005). Hva kan skje med barn som ikke får god omsorg? Temahefte nr. 6. Norsk Fosterhjemsforening Bunkholdt, Vigdis og Sandbæk, Mona (2008). Praktisk barnevernarbeid. 5. utgave. Oslo: Gyldendal Akademisk Bunkholdt, Vigdis (2010). Fosterhjemsarbeid. Fra rekruttering til tilbakeføring. 3. utgave. Oslo: Gyldendal Akademisk Børve, Trygve (2009). Kan den nye nevrobiologien bidra til økt forståelse av skader hos barn? Fosterhjemskontakt, nr. 6, side 3-6. Haugland, Bente Storm Mowatt (2008). Barn med for store omsorgsoppgaver. Fosterhjemskontakt, nr. 5, side 4-6. Heltne, Unni Marie (2009). Når barn har vokst opp med vold i familien. Fosterhjemskontakt nr. 1, side 10-11. Jacobsen, Heidi (2005). Tilknytning hos små barn i fosterhjem. En pilotstudie. Hovedoppgave ved psykologisk institutt, Universitetet i Oslo Jacobsen, Heidi (2008). Fosterbarn med tilknytningsvansker og tilknytningsforstyrrelser – hvilke veilednings- og behandlingsmetoder bør vi anbefale?Fosterhjemskontakt, nr. 4, side 10–15. Killèn, Kari (2008). Omsorgssvikt overfor barn. Hvordan viser det seg? Hvilke signaler gir barna? I Helgeland, I. (red.). Forebyggende arbeid i skolen. Om barn med sosiale og emosjonelle vansker. Oslo: Kommuneforlaget Killèn, Kari (2009). Sveket I. Barn i risiko – og omsorgssviktsituasjoner. Oslo: Kommuneforlaget Kvello, Øyvind (2007). Utredning av atferdsvansker, omsorgssvikt og mishandling. Oslo: Universitetsforlaget Schofield, Gillian & Beek, Mary (2007). Å bli en trygg base- skisse til en tilknytningsbasert modell for fosterhjem. Fosterhjemskontakt, nr. 2, side 11-16. Söderström, Kerstin (2009). Omsorg med åpne sinn. Tilknytningsteori og mentalisering som forståelse i fosterhjemsarbeid. Fosterhjemskontakt, nr. 5, side 10-15. 7. Om sorg og sinne hos fosterbarnet Ved atskillelse fra foreldre, eventuelt andre omsorgspersoner og flytting til fosterhjem kan det utløse mange ulike følelser hos barnet. Bunkholdt, Vigdis (2010). Fosterhjemsarbeid. Fra rekruttering til tilbakeføring. 3. utgave. Oslo: Gyldendal Akademisk Bunkholdt, Vigdis (2010). Når barn skal flytte.I Sundt, H. (red.). Fosterhjemshåndboka. 5. Utgave. Oslo: Kommuneforlaget Dyregrov, A. (2000). Barn og traumer, en håndbok for foreldre og hjelpere. Bergen: Fagbokforlaget Dyregrov, A. (2006). Sorg hos barn en håndbok for voksne. Bergen: Fagbokforlaget Kinge Emilie (2007). Barn som er vanskelige eller barn som har det vanskelig? Fosterhjemskontakt, nr. 3, side 4–11. 8. Barnevernbarns fortellinger Follesø, Reidun (red.) (2006). Sammen om barnvern. Enestående fortellinger, felles utfordringer. Oslo: Universitetsforlaget Hallo – er det noen der? - unge anrop fra en annen virkelighet (2001) Et innspill til FNs spesialsesjon om barn i New York, september 2001. Forum for Barnekonvensjonen Koch, Arild & Koch, Katrin (1995). Barn av barnevernet. Oslo: Ad Notam, Gyldendal Livet under 18, drømmene, ideene, livet.(2003)Unge rapporterer til FN om Barnekonvensjonen 02/03. Norderhaug, Eva (2004). Saynab - min historie. Aschehoug, ungdom Sanner, Marit (2009). Vitaminer til barnevernet fra omsorgsbarn og omsorgsforeldre. Forandringsfabrikken/Norsk Fosterhjemsforening/ Landsforeningen for barnevernsbarn (råd og tips fra fosterbarn og fosterforeldre) Sanner, Marit (2009). Barnevernsproffene. Unge med erfaring fra institusjon. Forandringsfabrikken, Landsforeningen for barnevernsbarn, Voksne for barn Warming, Hanne (2005). ”Har andre plejebørn det som mig?” København: Frydenlund Winsents, Pål (2007). Problembarna.DVD, www.problembarna.no 9. De minste barna i fosterhjem Bunkholdt, Vigdis (1994). Små barn i fosterhjem. Temahefte nr. 3. Norsk Fosterhjemsforening Bunkholdt, Vigdis (2010). Når barn skal flytte.I Sundt, H. (red.). Fosterhjemshåndboka. 5. Utgave. Oslo: Kommuneforlaget Hansen, Marit Bergum og Jacobsen, Heidi (2008). Sped- og småbarn i risiko- en kunnskapsstatus. Regionsenter for barn og unges psykiske helse, Helseregion ØS og SØR. Se også Nasjonalt kompetansenettverk for sped- og småbarns psykiske helse (r-bup Øst Sør): www.r-bup.no 10. Ungdom i fosterhjem – ungdom med atferdsproblemer Andreassen, Tore (2003). Behandling av ungdom i institusjoner? Hva sier forskningen? Oslo. Kommuneforlaget Bengtson, Mette, Steinsvåg & Terland (2004). Ungdom bak volden. Forståelse og behandling av ungdom med volds- og aggresjonsproblemer. Oslo: Universitetsforlaget Bunkholdt, Vigdis (2010). Fosterhjemsarbeid. Fra rekruttering til tilbakeføring. 3. utgave. Oslo: Gyldendal Akademisk Bunkholdt, Vigdis (2010). Når barn skal flytte.I Sundt, H. (red.). Fosterhjemshåndboka. 5. utgave. Oslo: Kommuneforlaget Falch, Sturla (2006). Mellom straff og behandling. Tvangsplassering av ungdom med alvorlige atferdsvansker. Oslo: Kommuneforlaget Helgeland, Ingeborg Marie (2003). Ungdom med atferdsvansker – hvordan går det med dem som voksne?I Backe-Hansen, E. (red.) (2003). Barn utenfor hjemmet. Flytting i barnevernets regi. Oslo: Gyldendal Akademisk Helgeland, Ingeborg Marie (2007). Unge med atferdsvansker blir voksne. Hvordan kommer de inn i et positivt spor? Oslo: Unipub Hengeler, S.W., mfl. (2000). Multisystemisk behandling av barn og unge med atferdsproblemer. Oslo: Kommuneforlaget Larsen, Åse L. (2008). Tiltak ved atferdsproblemer. Fosterhjemskontakt, nr. 5, side 8-9. Storø, Jan (2001). Når loven bestemmer barneoppdragelsen. Fosterhjemskontakt, nr. 5, side 27-30. Storø, Jan (2010). Å være ungdom i fosterhjem. I Sundt, H. (red.). Fosterhjemshåndboka. 5. Utgave. Oslo: Kommuneforlaget For litteratur om behandlingsmetodene for barn og unge med atferdsvansker som benyttes av barnevernet i Norge (MST, PMTO, FFT) – sewww.atferdssenteret.no Se også kapittel 21 i denne oversikten om PMTO-veiledning til fosterforeldre. 11. Ettervern – barneverntiltak for 18 -23 åringene Bache-Hansen, Elisabeth og Bakketeig, Elisiv (red.) (2008). Forskningskunnskap om ettervern. Rapport nr. 17/08. NOVA Bratterud, Åse og Storhaug, Anita Skårstad (red.) (2008). Overgangen fra barnevern til voksenliv i Trondheim. Sluttrapportfra Obvit-prosjektet. NTNU Samfunnsforskning AS. Barnevernets utviklingssenter i Midt-Norge Bunkholdt, Vigdis (2010). Fosterhjemsarbeid. Fra rekruttering til tilbakeføring. 3. utgave. Oslo: Gyldendal Akademisk Kristofersen, Lars B. (2009). Barnevern og ettervern. Hjelpetiltak for 16-22 åringer og levekår for unge voksne. NOVA Rapport 10/09. Landsforeningen for barnevernsbarn (2007). Klar for å bo alene. Kan bestilles på www.barnevernsbarna.no Landsforeningen for barnevernsbarn (2007). Dine rettigheter. Kan bestilles på www.barnevernsbarna.no Landsforeningen for barnevernsbarn (2007). En verdig start på voksenlivet – en film om ettervern. DVD finansiert av Barne- og likestillingsdepartementet Oterholm, Inger (2008). Barneverntjenestens arbeid med ungdom i alderen 18–23 år. Diakonhjemmets høgskole. Rapport nr. 1.www.diakonhjemmet.no/hogskole Oterholm, Inger (2008). Barneverntjenestens arbeid med ettervern, Fosterhjemskontakt, nr. 2, side 6-12. Storø, Jan (2001). På begge sider av atten. Om ungdom, barnevern og ettervern. Oslo: Universitetsforlaget (kan kun kjøpes via www.pensum.no) (planlagt ny utgave i 2010) Storø, Jan (2001). De eldste ungdommene i fosterhjem, og ettervern. Temahefte nr. 14. Norsk Fosterhjemsforening Storø, Jan (2003). – Klar, ferdig…. Flytt. Verktøykasse for ungdom. Oslo: Gyldendal. (kan kun kjøpes via www.pensum.no) Storø, Jan (2005). Å gå over brennende bruer. En kvalitativ studie av barnevernungdommers overgang til en selvstendig tilværelse. Hovedoppgave i sosialt arbeid. Høgskolen i Oslo Storø, Jan (2010). 18-23 åringene. I Sundt, H. (red.). Fosterhjemshåndboka. 5. Utgave. Oslo: Kommuneforlaget Thanem, H.A. (2006). Sist i køa - svikt og brutte løfter i barnevernet. En kvalitativ studie av barnevernungdoms opplevelser knyttet til overgangen til en selvstendig tilværelse. NTNU Hovedfagsoppgave i psykologi Thrana, Hilde Marie (2008). Vil jeg bestemme? Om barn og ungdomsmedvirkning. Oslo: Gyldendal Akademisk Winsents, Pål (2007). Problembarna.DVD, www.problembarna.no Fosterhjemskontakt nr. 6/2005 inneholder ulike reportasjer om ettervern. www.ettervern.org Ettervernsiden er beregnet på ungdom som bor i fosterhjem eller institusjon og snart skal flytte ut og unge som har flyttet til sin egen bolig. Den er også laget for de voksne som skal hjelpe og støtte dem - sosialarbeidere, fosterforeldre, foreldre, lærere osv. 12. Fosterbarn med etnisk minoritetsbakgrunn Barry, Jorunn (2009). Minoritetsetnisk fosterhjemsarbeid. Fosterhjemskontakt, nr. 2, side 8-16. Bjørgum, L. (2001). Fosterhjemsplassering av innvandrerbarn: Hva avgjør plassering i norsk vs. etnisk fosterhjem? Harstad: Høgskolen i Harstad Bogen, Hanne og Nadim, Marjan (2008). Et flerkulturelt ettervern? Ungdom med innvandrerbakgrunn i barnevernets ettervern. Fafo-rapport 2009:05 Brenna, Loveleen Rihel (2004). Sangam! Integrering og inkludering. Bergen: Fagbokforlaget Bunkholdt, Vigdis (2010). Fosterhjemsarbeid. Fra rekruttering til tilbakeføring. 3. utgave. Oslo: Gyldendal Akademisk Dietrichs, Kjersti (2010). Fosterbarn med etnisk minoritetsbakgrunn. I Sundt, H. (red.). Fosterhjemshåndboka. 5. Utgave. Oslo: Kommuneforlaget Kumar, Loveleen (2001). Djulaja! Om å forstå annerledeshet. Kristiansand: Høgskoleforlaget Myrvold, T.M., Haaland, T. og Holm-Hansen, J. (2007). Flerkulturelt barnevern. En kunnskapsoversikt. NIBR-rapport 2007:10. Møller, Sanner N. og Skytte, Marianne (2004). Mit barn er anbragt. Etniske minoritetsforældres fortællinger. 04:10. København: Socialforskningsinstituttet Norderhaug, Eva (2004). Saynab - min historie. Aschehoug, ungdom Skytte, Marianne (2002). Anbringelse af etniske minoritetsbørn – om socialarbejderes vurderinger og handlinger. Lund Dissertations in Social Work Skytte, Marianne (2006). Fosterbarn med etnisk minoritetsbakgrunn. Temahefte nr. 19. Norsk Fosterhjemsforening Intervjuer med fosterforeldre til fosterbarn med etnisk minoritetsbakgrunn i Fosterhjemskontakt nr. 5/2005 og nr. 5/ 2004. 13. Fosterbarn med nedsatt funksjonsevne (psykisk utviklingshemning) Johansson, Morten (2005). Barn med mildere psykisk utviklingshemning plassert i fosterhjem. Fosterhjemskontakt, nr. 1, side 4-5. Johansson, Morten (2010). Fosterbarn med nedsatt funksjonsevneI Sundt, H. (red.). Fosterhjemshåndboka. 5. Utgave. Oslo: Kommuneforlaget Lassen, Rikke (2006b). Veileder for fosterforeldre til fosterbarn med funksjonshemninger. Temahefte nr. 12. Norsk Fosterhjemsforening Lauritsen, Reidar og Nilssen, Liv Terese (2004). Fosterforeldre til fosterbarn med funksjonshemning. Intern rapport, Norsk Fosterhjemsforening Midkiff, Aase (2000). Mestring i motbakke. Mestring hos fosterforeldre som har funksjonshemmede fosterbarn. Hovedoppgave i spesialpedagogikk. Universitetet i Oslo. Det utdanningsvitenskaplige fakultet, Institutt for spesialpedagogikk Rønhovde, Lisbeth Iglum (2004). Kan de ikke bare ta seg sammen. Om barn og unge med ADHD og Tourette syndrom. Oslo: Gyldendal Akademisk Welton, J. (2007). Hva kan jeg fortelle deg om Asperger syndrom? En guide for venner og familie. Oslo: Kommuneforlaget Wiborg, Liv H. (2009). Fosterbarn med ADHD. Fosterhjemskontakt, nr. 4, side 3-7. For mer litteratur om ADHD se: www.adhd.no-foreningen.no Se www.ffo.no Funksjonshemmedes fellesorganisasjon for litteratur om ulike funksjonshemninger 13. Fosterbarn utsatt for seksuelle overgrep Bufdir (2009). Rutiner for forebygging og håndtering av mistanke om fysiske og seksuelle overgrep og grenseoverskridende atferd mot barn og ungdommer ifosterhjem. Rutiner til fosterforeldre (www.bufetat.no) Bufdir (2009). Rutiner for forebygging og håndtering av mistanke om fysiske og seksuelle overgrep og grenseoverskridende atferd mot barn og ungdommer ifosterhjem. Rutiner til statlig og kommunalt tjenestenivå (www.bufetat.no) Johansen, Astrid (2003). Incestutsatte fosterbarn. Fosterhjemskontakt, nr. 3, side 20-21. Johansson, Morten (2003). Fosterhjem for barn utsatt for seksuelle overgrep. NRSB-nytt, juni 2003, side 3-4. Oslo: Nasjonalt ressurssenter for seksuelt misbrukte barn Johansson, Morten (2010). Fosterbarn som har vært utsatt for seksuelle overgrep. I Sundt, H. (red.). Fosterhjemshåndboka. 5. Utgave. Oslo: Kommuneforlaget Norsk Fosterhjemsforening (2003). Veiledningshefte for fosterforeldre med fosterbarn som har vært utsatt for seksuelle overgrep. Revidert utgave av Johansson, M. og M. Bergh, Oslo Om barn utsatt for seksuelle overgrep: Jensen, Tine (2009). Barn og ungdom utsatt for seksuelle overgrep – blir de hørt. I Hjermann, R. og Haanes, K. (red.). Barn. Oslo: Universitetsforlaget Kvam, Marit Hoem (2001). Seksuelle overgrep mot barn Oslo: Universitetsforlaget Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) (2007). Seksuelle og fysiske overgrep mot barn og unge. Kunnskapsstatus 2007. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress Nordenstam, C., Borgen, G., Ihle, M. og Johansson, M. (2002). Seksuelle overgrep mot barn – utvalgte temaer. Oslo: Nasjonalt ressurssenter for seksuelt misbrukte barn Aasland, Margrethe Wiede (2004). ”…si det til noen”. Kristiansand: Høyskoleforlaget, Støttesenter mot incest i Oslo (utgir tidsskriftet ”Ikke Stikka”): www.sentermotincest.no Del III Fosterbarnas foreldre og opprinnelsesfamilie 15. Fosterbarnas foreldre Barne- og likestillingsdepartementet (2009). Oppfølging av foreldre med barn/ungdom plassert i fosterhjem eller på institusjon. Veileder Q-1157 B Angel, Bjørn (2007). Det vanskelige foreldreskapet. En studie av foreldre som har deltatt på kurs til foreldre med barn i fosterhjem. Deres egenopplevelse av sitt foreldreskap i møte med barnevern og fosterhjem. Skriftserien nr. 131. Høgskolen i Agder, Kristiansand Bunkholdt, Vigdis og Sandbæk, Mona (2008). Praktisk barnevernarbeid. 5. utgave. Oslo: Gyldendal Akademisk Ellingsen, I.T. (2007). Å miste omsorgen for sitt barn. Nordisk sosialt arbeid, vol 27, nr. 4, side 263-275. Moldestad, Bente og Havik, Toril (2003). To sett foreldre: Kontakt og samarbeid. Hvordan de to foreldresettene ser på det forholdet de har.Fosterhjemskontakt, nr. 2, side 4-9. Moldestad, Bente (2007). Å være foreldre til barn i fosterhjem. Tidsskriftet Norges barnevern, nr. 2, side 15-23. Moldestad, Bente og Skjelbred, Dag (2009). Foreldres opplevelse av foreldreskap på avstand. Fontene forskning, Et tidsskrift fra Fellesorganisasjonen (FO), nr. 2, side 41-52. Slettebø, Tor (2004). Brukergruppa – et møtested for samtaler mellom biologiske foreldre med barn i fosterhjem, fosterforeldre, ansatte i barnevernet og andre inviterte. Fosterhjemskontakt, nr. 4, side 12–13. Slettebø, Tor (2008). Barn og foreldres medvirkning i barnevernet – samspill og interessemotsetninger. Tidsskriftet Norges barnevern, nr. 4, side 3-14. Slettebø, Tor (2009). Oppfølging av foreldre med barn/ungdom plassert utenfor hjemmet av barneverntjenesten. Kunnskap og metoder i praktisk arbeid.Rapport nr. 1/2009 Oslo: Diakonhjemmet Høgskole Slettebø, Tor (2009). Problematiske foreldre eller foreldre med problemer? Fosterhjemskontakt, nr. 5, side 2–8. Sundt, Hege (red.) (2010). Fosterhjemshåndboka. 5. utgave. Oslo: Kommuneforlaget 16. Kontakt og samvær med foreldre Bergum, Anne (2004): Samværets omfang (hvor ofte og hvor lenge) – barnevernloven § 4-19, Tidsskrift for familierett, arverett og barnvernrettslig spørsmål,nr. 2, side 101-127. Bunkholdt, Vigdis (1999). Samvær og kontakt. Temahefte nr. 4. Norsk Fosterhjemsforening Bunkholdt, Vigdis (2002). Mellom relasjonell kontinuitet og relasjonell stabilitet. Et dilemma for barnevernet. Tidsskriftet Norges barnevern, nr. 2, side 13-21. Bunkholdt, Vigdis (2003). Biologi eller psykologi som grunnlag for beslutninger i barnevernet - hva skal ha størst plass? Tidsskriftet Norges barnevern, nr. 1, side 15-22. Bunkholdt, Vigdis (2004). Samværsrett ved omsorgsovertakelser - Til barnets beste eller effektiv hindring av tilbakeføring? Tidsskriftet Norges barnevern, nr. 4, side 28-35. Bunkholdt, Vigdis og Sandbæk, Mona (2008). Praktisk barnevernarbeid. 5. utgave. Oslo: Gyldendal Akademisk Bunkholdt, Vigdis (2010). Fosterhjemsarbeid. Fra rekruttering til tilbakeføring. 3. utgave. Oslo: Gyldendal Akademisk Bunkholdt, Vigdis (2010).Samvær og kontakt etter flytting i fosterhjemISundt, H. (red.) Fosterhjemshåndboka. 5. Utgave. Oslo: Kommuneforlaget Haugli, Trude (2000). Samværsrett i barnevernssaker. Fosterhjemskontakt, nr. 3, side 6-9. Haugli, Trude (2000). Samværsrett i barnevernssaker 2. utgave. Oslo: Universitetsforlaget Haugli, Trude (2004). Et dilemma for barnevernet. Tidsskriftet Norges barnevern, nr. 3, side 39-42. Havik, Toril (1996). Samvær mellom fosterbarn og foreldre. Skriftserien 96: 1. Bergen: Barnevernets Kompetansesenter på Vestlandet Havik, Toril (2000). Beslutning om samvær når barn blir tatt under omsorg.I Falch, S. & Havik, T. (red.). Barnevern og fylkesnemnd. Oslo: Kommuneforlaget Havik, Toril og Moldestad, Bente (2003). Etter plasseringen: Samvær og samarbeid. I: Backe-Hansen, E. (red.). Barn utenfor hjemmet. Flytting i barnevernets regi. Oslo: Gyldendal Akademisk Havik, Toril (2004). Når barn er plassert utenfor hjemmet – sentrale temaer. I Havik, T. mfl. Barnevernet forutsetninger og gjennomføring. Oslo: Universitetsforlaget Havik, Toril (2007). Slik fosterforeldre ser det – II. Resultat fra en kartleggingsstudie i 2005 Skriftserien 07: 1. Bergen: Unifob helse, Barnevernets utviklingssenter på Vestlandet Havik, Toril (2008). Hvordan fungerer samværsordningene mellom fosterbarn og deres foreldre i dag. Fosterhjemskontakt, nr. 3, side 6–11. Koch, Katrin & Walstad, Espen (2005). Samvær mellom barn og foreldre som ikke bor sammen. Oslo:Gyldendal Akademisk Moldestad, Bente (2002). Samvær sett fra foreldrenes ståsted - utfordringer for barnevernet. Tidsskriftet Norges barnevern, nr. 3, side 17-28. Sandberg, Kirsten (2005). Naturens orden. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål, nr. 3,side 145-150. Sandberg, Kirsten (2006). Samvær ved omsorgsovertakelse – til barnets beste eller effektiv hindring av tilbakeføring? Tidsskriftet Norges barnevern, nr. 1, side 3-9. Sanner, Marit (red.) (2009). Vitaminer til barnevernet fra omsorgsbarn og omsorgsforeldre Forandringsfabrikken/ Norsk Fosterhjemsforening/ Landsforeningen for barnevernsbarn (råd og tips fra omsorgsbarn/fosterbarn og omsorgsforeldre/fosterforeldre) Thørnblad, Renee og Holtan, Amy (2007). Samværssaker i fylkesnemnd for sosiale saker, ulikt forhold for mødre og fedre? Tidsskriftet Norges barnevern, nr. 2, side 3-14. Ulvik, Oddbjørg Skjær (2002). Barnevernsbarns kontakt med sine foreldre- en diskusjon av kunnskapssituasjonen. Nordisk Sosialt Arbeid nr. 2, side 66-75. 17. Foreldre med rusproblematikk og/eller foreldre som er psykisk syke Fosterforeldre i Norsk Forening for rusmiddelskadde barn (2009). Tilrettelegging for rusmiddelskadde barn. Fosterhjemskontakt, nr. 3, side 16-18. Grinderud, Paal-Andrè (1992). Aldri mer alene. Oslo: Aschehoug Grinderud, Paal-Andrè (2005). Rose. Oslo: Aschehoug Holm, H. E. (2009). Barn med alkoholrelaterte fosterskader. Fosterhjemskontakt, nr. 1, side 4-6. Reedtz, C. og Lauritzen, C. (2009). Fosterbarn av psykisk syke og eller rusmisbrukende foreldre. Fosterhjemskontakt
3221
Kategori:
Annet

Underskriftkampanje

 
1897
signaturer
Signer kampanjen

Innsamlingsaksjon

Aksjonen er alene drevet av private donasjoner og bidrag. Vi garanterer at alle donasjoner blir brukt til sakens formål.

Få oppdateringer

Besøkende

508515